ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ПщIэ хэIэтыкIа фхудощI!

2019-05-31

  • Налшык къалэ дэт къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм щагъэлъэпIащ ХьэрычэтыщIэхэм я урысейпсо махуэр. ЗэIущIэм хэтащ Къэбэрэдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ КIэрэф Мурат, министрхэр, Парламентым и депутатхэр, икIи, дауи, гуфIэгъуэр зейхэр — хьэрычэт Iуэху цIыкIумрэ курытымрэ пэрытхэр. ХьэрычэтыщIэхэм я махуэмкIэ ехъуэхъуащ КIуэкIуэ Казбек.

  • — Экономикэм лъагъуэ щыпхыпшу уи Iуэху зэтебгъэувэныр — ар ехъулIэныгъэ инщ икIи гугъуехьышхуэ зыпылъщ. КъыжыIапхъэщ ди республикэм ис хьэрычэтыщIэхэм я нэхъыбэр хьэлэлу, зэфIэкI яIэу, жэуаплыныгъэ яхэлъу, зыпэрыт IэнатIэм и мыхьэнэр къагурыIуэу зэрыщытыр. Нобэ къызэхуэсахэм пщIэ хэIэтыкIа фхудощI ди щIыналъэм ерыскъы, хьэпшып зэмылIэужьыгъуэ куэд зэрыщывгъэхьэзырым, псэуныгъэм егъэщIылIа Iуэхухэр зэфIэхынымкIэ дэIэпыкъуэгъу фызэрыхъум папщIэ. Мы зэманым фэ куэдкIэ фэлъытащ экономикэм зедгъэужьыным теухуауэ диIэ мурадхэр къыдэхъулIэныр. Сэ быдэу си фIэщ мэхъу гурэ псэкIэ ефхьэкI фи лэжьыгъэр ди Къэбэрдей-Балъкъэрым хуабжьу къызэрыхуэщхьэпэнур, — жиIащ КIуэкIуэ Казбек.
  • КъБР-м и ЩIыхь, фIыщIэ тхылъхэмкIэ ягъэпэжащ ди республикэм и экономикэм и зыужьыныгъэм хьэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа хьэрычэтыщIэхэр.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир ХьэрычэтыщIэм и махуэр гъэлъэпIэным теухуа унафэм 2007 гъэм жэпуэгъуэм и 18-м Iэ щIидзауэ щытащ. Абы лъандэри мыпхуэдэ зэIущIэхэр ирагъэкIуэкI, яхузэфIэкIахэм хоплъэж, къалэныщIэхэр ягъэув. Я ехъулIэныгъэхэм щыхьэт техъуэ видеотеплъэгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр зэIущIэм щагъэлъэгъуащ.
  • Къызэхуэсахэм папщIэ концерт ятащ ди республикэм и уэрэджыIакIуэ, къэфакIуэ цIэрыIуэхэм.
  • ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.