ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-05-21

 • Накъыгъэм и 21, гъубж
 • Кавказ зауэм хэкIуэда адыгэхэм я фэеплъ махуэщ. Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и Совет Нэхъыщхьэм 1992 гъэм мазаем и 7-м къищта унафэм ипкъ иткIэ ягъэуващ.
 • Хьэршым и дунейпсо махуэщ
 • ЗызэхэщIыкIынымрэ зыужьыныгъэмрэ яхуэгъэпса щэнхабзэ зэмылIэужьыгъуагъэм и дунейпсо махуэщ
 • Урысейм и ВМФ-м и Хы Щэху флотым и махуэщ. 1731 гъэм Урысей Сенатым унафэ къищтащ КъуэкIыпIэ Жыжьэм къулыкъу щызыщIэну тенджыз дзэхэр къызэгъэпэщыным теухуауэ.

 • Дзэ зэдзэкIакIуэм и махуэщ
 • Полярникым и махуэщ
 • Черногорием и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
 • 1904 гъэм Париж къыщызэрагъэпэщащ ФутболымкIэ дунейпсо федерацэр — ФИФА-р.
 • 2004 гъэм Налшык къыщызэIуахащ Кавказ зауэм хэкIуэда адыгэхэм я фэеплъ.
 • Совет физик, академик, Нобель и саугъэтыр зыхуагъэфэща Сахаров Анд-рей къызэралъхурэ илъэс 98-рэ ирокъу.
 • Къэрал къулыкъущIэ, УФ-м и Прокурор нэхъыщхьэ Чайкэ Юрий и ныбжьыр илъэс 68-рэ ирокъу.
 • Урысей Федерацэм зыхъумэжыныгъэмкIэ и министр, УФ-м и ЛIыхъужь Шойгу Сергей и ныбжьыр илъэс 64-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 21 — 23-рэ, жэщым градус 12 — 15 щыхъунущ.
 •  
 • Накъыгъэм и 22, бэрэжьей
 • Биологие зэмылIэужьыгъуагъэм и дунейпсо махуэщ
 • 1856 гъэм хьэрычэтыщIэ, коллекционер Третьяков Павел иджы цIэрыIуэ дыдэ хъуа и сурэт галереер къызэригъэпэщащ.
 • 1940 гъэм къащтащ «Гъубжэрэ Уадэрэ» медалыр — СССР-м ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь цIэр зыхуагъэфащэу щытахэм ирату щыта дамыгъэ лъапIэр.
 • Тыркум щыщ спортсмен, Европэм бэнэкIэ хуитымкIэ и чемпион, 1948 гъэм екIуэкIа Олимп Джэгухэм дыжьын медаль къыщызыхьа Джандемыр (Гугъэв) Адыл къызэралъхурэ илъэси 105-рэ ирокъу.
 • Германием къикIыжа адыгэхэм ящыщ, филологием и доктор, ЩIДАА-м и академик Озбек (Едыдж) Батырай и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу.
 • Урысей фигуристкэ, УФ-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, Олимп джэгухэм тIэунейрэ я чемпионкэ Волосожар Татьянэ и ныбжьыр илъэс 33-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, уэшх тIэкIу къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 19 — 21-рэ, жэщым градус 12 — 13 щыхъунущ.