ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Республикэм зыхуегъэхьэзыр ТекIуэныгъэм и Махуэр гъэлъэпIэным

2019-04-27

 • ТекIуэныгъэ Иным и махуэр дгъэлъэпIэным къэнэжар тхьэмахуитIщ. Ипэ илъэсхэми хуэдэу, республикэм абы ирихьэлIэу Iуэхугъуэ куэд щекIуэкIынущ. Абыхэм щытепсэлъыхьащ ТекIуэныгъэм и Махуэр гъэлъэпIэным теухуа Iуэхухэр зэкIэлъыгъэкIуэныр и пщэ дэлъу ягъэпса къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэм, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат иджыблагъэ иригъэкIуэкIам.

 • Правительствэм хэтхэмрэ щIыпIэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэмрэ тепсэлъыхьащ гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр зэрекIуэкIыну щIыкIэм. КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин зэпкърыхауэ и гугъу ищIащ махуэшхуэм зэрызыхуагъэхьэзырым.
 • — Щэнхабзэ-нэгузыужь Iуэхухэр егъэкIуэкIыным щIэгъэхуэбжьауэ зыхудогъэхьэзыр, абыхэм хэтынущ республикэм и щэнхабзэ, гъуазджэ IуэхущIапIэ псори, егъэджэныгъэм, спортым, нэгъуэщI IэнатIэхэми щылажьэхэр. Республикэм и театр псоми абы хуэгъэпса спектаклхэр ягъэлъэгъуэну загъэхьэзыр.
 • Iуэхугъуэ пыухыкIахэр мы махуэхэм щызэфIагъэкI музейхэм, библиотекэхэм, щэнхабзэмкIэ унэхэм. Библиотекэхэм къыщызэрагъэпэщ тхылъ выставкэхэр, литературэ-макъамэ теплъэгъуэхэр, усыгъэм и пшыхьхэр, апхуэдэуи Хэку зауэшхуэм хэтахэм, ар зи нэгу щIэкIахэм щаIуощIэ. Библиотекэхэм я Iуэхутхьэбзэхэм хуэныкъуэ ветеранхэм, Хэку зауэшхуэм ныкъуэдыкъуэ хэхъухьахэм, «ГумащIагъэ» программэм хыхьэу, тхылъхэр я унэхэм хуахь. Махуэшхуэм и пэ къихуэу къызэрагъэпэщынущ «Сабийхэм зауэм теухуа тхыгъэхэм дакъыхуоджэ» зыфIаща акцэр. Ар республикэм щылажьэ сабий, ныбжьыщIэ библиотекэ псоми зэгъусэу ирагъэкIуэкIынущ. Музейхэми Хэку зауэшхуэм и тхыдэм теухуа гъэлъэгъуэныгъэхэр щекIуэкIынущ,
 • Муниципальнэ щIыналъэхэмрэ къалэ округхэмрэ щызэхэтынущ ветеранхэр щагъэлъэпIэну концертхэмрэ гуфIэгъуэ зэхыхьэхэмрэ.
 • Махуэшхуэ дауэдапщэхэм я нэхъыбэр щекIуэкIынур накъыгъэм и 9-рщ. А махуэм и программэр зэхалъхьащ «ТекIуэныгъэ» урысейпсо къызэгъэпэщакIуэ комитетым къыхилъхьа чэнджэщхэм япкъ иткIэ. ГуфIэгъуэ махуэр гъэлъэпIэныр къыщIадзэнущ Хэку зауэшхуэм хэкIуэда зауэлIхэм я фэеплъым удз гъэгъахэр телъхьэн IуэхумкIэ. Музыкэ театрым и гупэм деж ТекIуэныгъэм Иным теухуауэ ятха уэрэдхэм я концерт щатынущ сыхьэти 10-м къыщыщIэдзауэ сыхьэт 11 хъуху. Абы и ужькIэ «Полк уахътыншэ» акцэр екIуэкIынущ.
 • Ар зэфIэкIа нэужь, ЗэгурыIуэныгъэм и утыкум щыщIидзэнущ республикэм и творческэ гуп нэхъыфIхэр зыхэтыну концертым, апхуэдэуи щIалэгъуалэм яублэнущ «ТекIуэныгъэм и вальс» къэфакIуэ флэшмобыр.
 • АдэкIэ махуэм къриубыдэу цIыхубэр зыхэтыну нэгузыужь зэхыхьэхэр щыIэнущ. «Восток» кинотеатрым и гупэм деж иIэ утыкум зауэмрэ лэжьыгъэмрэ я ветеранхэр зыхэт «Эстафета» гупым зыкъыщигъэлъэгъуэнущ, ХьэтIохъущокъуэм и хадэм эстрадэ-духовой оркестрымрэ муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм я коллективхэмрэ «ТекIуэныгъэм и уэрэд!» концертыр щатынущ, «ТекIуэныгъэм и фэеплъ» сурэт выставкэр къыщызэрагъэпэщынущ.
 • Къэбэрдей уэрамым, «Победа» кинотеатрым деж, «Фэеплъ блын» стендыр, зауэ зэманым, абы и ужькIэ траха сурэтхэм я выставкэр щыIэнущ, «Фэеплъ шэху уэздыгъэ» акцэр щрагъэкIуэкIынущ.
 • Абхъазым и утыкум щагъэлъэгъуэнущ «Коридор бессмертия» фильмыр.
 • ГуфIэгъуэ дауэдапщэхэр зэхуащIыжынущ сыхьэт 21-м уафэгум ираутIыпщхьэну хьэрэкIытIэ зэмыфэгъухэмкIэ.
 • Республикэм и щIыналъэхэмрэ къалэхэмри а махуэм щызэхэтынущ ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 74-рэ щрикъум ирихьэлIэу къызэрагъэпэщыну Iуэхугъуэхэр.