ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2019-04-09

  • Адыгэ кином и махуэхэр
  • Адыгей.УФ-м и Кинематографистхэм я зэгухьэныгъэм и къудамэу Адыгейм щыIэм и унафэщI Нэгъаплъэ Аскэрбий и жэрдэмкIэ мэлыжьыхьым и 9 — 14-хэм Краснодар иджы япэу щекIуэкIынущ Адыгэ кином и махуэхэр. Кубанькином щагъэлъэгъуэнущ адыгэ лъэпкъым и тхыдэм, абы и хабзэхэм ухэзыгъэгъуазэ фильмхэр.

  • — Илъэс къэс Краснодар щокIуэкI лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм ятеухуа кином и тхьэмахуэ. Си гугъэщ адыгэ куэд щыпсэу Краснодар ди жэрдэмыр къыщыддаIыгъыну, фестивалыр зы пIалъэ гуэрым тету едгъэкIуэкI хъуну, — жиIащ Аскэрбий.
  • Фестивалыр къызэIуахынущ ныщхьэбэ сыхьэт          18-рэ дакъикъэ 30-м. Къызэхуэсахэр еплъынущ «Черкешенка» фильмымрэ «Автобус» фильм кIэщIымрэ. Фестивалым къриубыдэу ягъэлъэгъуэнущ «Черкесия. Чужбина», «Шагди. Опережающий полет стрелы», «Черкесия. Адыгэ Хабзэ», «Черкесия. Сумерки  надежд» фильмхэр.
  • Псапэ  щащIэ IуэхущIапIэ
  • Къэрэшей-Шэрджэс.Республикэм щыIэ ОНФ-м хэтхэм мэлыжьыхьым и 18-м Черкесск къыщызэIуахынущ пенсионерхэмрэ зи узыншагъэм ныкъусаныгъэ иIэ цIыхухэмрэ я нэгузегъэужьыпIэ «Очаг добра» IуэхущIапIэр.
  • — Зи ныбжь хэкIуэта нэхъыжьхэм пщIэншэу шэджагъуашхэ едгъэщIынущ, я нэгу зедгъэужьынущ. ГъащIэм и гугъуехьхэм пхыкIа дадэ-нанэхэм къалэжьащ ди фIыщIэрэ гулъытэрэ, — жеIэ КъШР-м щыIэ ОНФ-м и щIыналъэ исполкомым и унафэщI Каппушевэ Людмилэ.
  • ЦIыхуи 100-м хуэщIа социальнэ центрым хэтынущ литературэ плIанэпэ, цIыху IэпщIэлъапщIэхэм дерс щатын пэш. Iэмал имыIэу хуей хъумэ, психологие, юридическэ IуэхухэмкIи дэIэпыкъунущ. 
  •  УАРДЭ  Жантинэ.