ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-04-09

 • Мэлыжьыхьым и 9, гъубж
 • Куржым и лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм и махуэщ. 1991 гъэм Куржым и Совет Нэхъыщхьэм унафэ къищтащ я къэралыгъуэр зэфIэгъэувэжыным теухуауэ.
 • Косовэ Республикэм и Конституцэм и махуэщ
 • 1667 гъэм дунейм щыяпэу гъуазджэм и произведенэхэм я дунейпсо выставкэ Париж къыщызэIуахащ.

 • 1699 гъэм Пётр Езанэм унафэ ищIащ «Москва и уэрамхэр къабзэу щытыным кIэлъыплъынымрэ ахэр къэзыуцIэпIхэм тезыр ятелъхьэнымрэ теухуауэ».
 • 1928 гъэм Тыркум и дин нэхъыщхьэу щагъэуващ ислъамыр.
 • 1940 гъэм нацист Германием и дзэхэр Норвегиемрэ Даниемрэ изэрыгуащ.
 • 1945 гъэм советыдзэхэм Кёнигсберг къалэ-быда-пIэр (иджы Калининградщ) яубыдащ.
 • 1946 гъэм СССР-м и Министрхэм я Советым къищтащ ЩIэныгъэхэмкIэ академием и лабораторие №2-р къызэгъэпэщыным теухуа унафэ щэхур. Новгород Ищхъэрэ областымрэ Мордовиемрэ я гъунапкъэм хуэзэ а IуэхущIапIэм, Арзамас-16 жыхуаIэм, совет ядернэ Iэщэр щащIын хуейуэ къалэн яIэт.
 • Совет актёр, РСФСР-м и цIыхубэ артист Сафонов Всеволод къызэралъхурэ илъэс 93-рэ ирокъу.
 • Франджы актёр цIэрыIуэ Бельмондо Жан-Поль и ныбжьыр илъэс 86-рэ ирокъу.
 • Къэрал къулыкъущIэ, УФ-м и Правительствэм и УнафэщIу щыта Черномырдин Виктор къызэралъхурэ илъэс 81-рэ ирокъу.
 • Биологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Азэмэт Лалушэ и ныбжьыр илъэс 81-рэ ирокъу.
 • Литературовед, критик, къэрал лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Тхьэгъэзит Юрий и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 • Тыркум щыщ Къайсэр вилайетым и губернатору щыта Джамбулэт (Яхэгуауэ) Нихьэт и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 15 — 17, жэщым градуси 7 — 8 щыхъунущ.
 • Мэлыжьыхьым и 10, бэрэжьей
 • Фашизмэм пэщIэтыным и дунейпсо махуэщ. Илъэс къэс мэлыжьыхьым и 10-м дунейм и щIыпIэ куэдым ягу къыщагъэкIыж етIуанэ дунейпсо зауэм и зэманым Ещанэ рейхым и дзэхэм яубыда къэралхэм исхэм ящыщу фашизмэм ебэнурэ хэкIуэдахэр.
 • Зэдэлъхузэшыпхъухэм я махуэщ
 • Азербайджаным щагъэлъапIэ УхуакIуэм и махуэр
 • 1925 гъэм Царицынэ къалэм и цIэр Сталинград жиIэу зэрахъуэкIащ. 1961 гъэм абы Волгоград фIащащ.
 • 1944 гъэм Одессэ къалэр нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэм къыIэщIагъэкIыжащ.
 • 1945 гъэм Иуан Хьэсэн Совет Союзым и ЛIыхъужь цIэр къыфIащащ.
 • 1964 гъэм «КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ», «КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ», «КъБР-м щIыхь зиIэ и ухуакIуэ» цIэ лъапIэхэр ягъэуващ.
 • 1981 гъэм Москва къыщызэIуахащ Космонавтикэм и музей.
 • 2010 гъэм Смоленск деж къыщехуэхащ Ту-154 кхъухьлъатэр. Абы иса цIыху 96-р хэкIуэдащ, Польшэм и президент Качиньский Лехи яхэту.
 • Америкэм щыщ журналист, а IэщIагъэм ирилажьэхэм я IэдакъэщIэкI нэхъыфIхэм папщIэ ират саугъэтыр зыгъэувауэ щыта Пулитцер Джозеф къызэралъхурэ илъэси 172-рэ ирокъу.
 • Япэ адыгэ бзэщIэныгъэлI Iэщхьэмахуэ Даут къызэралъхурэ илъэси 122-рэ ирокъу.
 • СССР-м и цIыхубэ артист, дирижёр цIэрыIуэу щыта Силантьев Юрий къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу.
 • Совет тхакIуэ, журналист, фильм зыбжанэм я сценарийхэр зытха Липатов Виль къызэралъхурэ илъэс 92-рэ ирокъу.
 • Совет усакIуэ цIэрыIуэ, УФ-ми СССР-ми я Къэрал саугъэтхэм я лауреат Ахмадулинэ Бэллэ къызэралъхурэ илъэс 82-рэ ирокъу.
 • СССР-м щIыхь зиIэ и энергетик, Урысейм и ЕЭС-м щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и энергетик Хьэмыкъуэ Ахьмэд и ныбжьыр илъэс 77-рэ ирокъу.
 • Урысей къэрал къулыкъущIэ, политик, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор Явлинский Григорий и ныбжьыр илъэс 67-рэ ирокъу.
 • Америкэм щыщ актёр цIэрыIуэ, айкидо спорт лIэужьыгъуэм и мастер, Урысейм и МИД-м ди къэралымрэ США-мрэ гуманитар зэпыщIэныгъэхэмкIэ и лIыкIуэ хэхауэ 2018 гъэм ягъэува Сигал Стивен и ны-бжьыр илъэс 67-рэ ирокъу. 2016 гъэ лъандэрэ ар УФ-м и цIыхущ.
 • УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Дау Марьянэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Радиожурналист Гъурф Бэллэ къыщалъхуа махуэщ.
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и актёр Лу Рэмэзан и ныбжьыр илъэс 61-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 16 — 18, жэщым градуси 9 — 10 щыхъунущ.