ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нало Заур и фэеплъыр Абхъазым щагъэлъапIэ

2018-10-30

 • «Рифмы на Рице» фIэщыгъэм щIэту иджыблагъэ Абхъазым щекIуэкIа фес-тивалыр щIэныгъэлI, тхакIуэ Нало Заур къызэралъхурэ илъэс 90 щрикъум хуэгъэпсауэ щытащ.

 • Къыхэгъэщыпхъэщ Налом абхъаз тхакIуэхэмрэ щIэныгъэлIхэмрэ пыщIэныгъэ быдэ яхуиIэу, абы ныбжьэгъу щикуэду зэрыщытар. Апхуэдэт филологие щIэныгъэхэм я доктор, Абхъаз къэрал университетым и егъэджакIуэ нэхъыжь Салакае Шота, тхакIуэ цIэрыIуэ Шинкубэ Бэгърат сымэ.
 • «Рифмы на Рице» зэхыхьэ дахэр и жэрдэмщ усакIуэ, «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ, «Жан» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Къаныкъуэ Заринэ.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу Абхъазым ирагъэблэгъат: Къаныкъуэ Заринэ, филологие щIэныгъэхэм я кандидат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым и щIэныгъэ лэжьакIуэ нэхъыжь Къэжэр Иннэ, журналист Шыбзыхъуэ Астемыр, уэрэджыIакIуэ, артист Теунэ Джэмал, сурэтыщI-модельер Шыбзыхъуэ Жаннэ, журналист, филолог Битокъу Маринэ сымэ.
 • Фестивалым и япэ махуэм «Абхазо-адыгское единство: литературный акцент» фIэщыгъэм щIэт «стIол хъурей» Абхъаз къэрал университетым щрагъэкIуэкIащ.
 • Абхъаз литературэмкIэ кафедрэм и унафэщI Аджинджал Дианэ зэIущIэр къыщызэIуихым илъэс куэд щIауэ ди лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэм, абы и быдагъым щыхьэт техъуэ Iуэхухэм тепсэлъыхьащ. Шэч хэмылъу, а зэпыщIэныгъэхэм я нэпкъыжьэ литературэми телъщ, абыхэми щхьэхуэу тепсэлъыхьащ кафедрэм и унафэщIыр.
 • Лъэпкъым дежкIэ хьэлъэу щыта илъэсхэм Абхъаз литературэмкIэ кафедрэм зэфIигъэкIахэм теухуауэ щытащ тхакIуэ, литературэдж, АР-м и Президентым и чэнджэщэгъу Зантарие Владимир и псалъэр. Абхъазым и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Абхазоу Вахтанг, «Алашара» журналым и редактор нэхъыщхьэ Лагулаа Анатолэ, АКъУ-м журналистикэмкIэ и кафедрэм и унафэщI, философие щIэныгъэхэм я доктор Анкваб Гурам сымэ я гугъу ящIащ лъэпкъхэр кIуэ пэтми нэхъ гъунэгъу зэрызэхуэхъум, а лэжьыгъэр нэхъри ефIэкIуэн папщIэ щIапхъэхэм, литературэ зэдзэкIакIуэ, критик дызэримащIэм, нэгъуэщI куэдми.
 • КъыкIэлъыкIуэ махуэм Рицэ гуэлым и Iуфэм усэ къыщеджащ. Сталиным Абхъазым щиIэу щыта зыгъэпсэхупIэ унэм, иджы музейм, адыгэбзэ, усэ едэIуэну куэд щызэхуэсат.
 • Абхъазым и цIыхубэ усакIуэ Аламиа Геннадий жиIащ Искандер Фазиль апхуэдэ фестиваль къызэригъэпэщыну, тхакIуэ нэхъыфIхэр Абхъазым щызэхуишэсыну щIэхъуэпсу зэрыщытар. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм а хъуэпсапIэр нахуапIэ ящIащ.
 • Пшыхьым псалъэ дахэ куэд щагъэIуащ Нало Заур теухуауэ, абы лъэпкъитIыр зэрыубыдынымкIэ илэжьахэр ягу къагъэкIыжащ. Налом и IэдакъэщIэкIхэм бзитIымкIи къеджащ. УсакIуэ ныбжьыщIэхэу Капш Алхас, Колбае Абзэгу, Тание Сусаннэ сымэ Нало Заур и усэхэм щыщ езыхэм абхъазыбзэкIэ зэрадзэкIауэ утыку кърахьащ. Къызэхуэсахэм хуагуэшащ Налом и новеллэхэр щызэхуэхьэса-уэ иджыблагъэ урысыбзэкIэ къыдэкIа тхылъыр.
 • Фестивалым и иужьрей махуэри гъэщIэгъуэнагъкIэ гъэнщIат. СурэтыщI-модельер Шыбзыхъуэ Жаннэ дыщэидэмкIэ дерс итащ. Абхъазым а Iэмалыр къыщагъэсэбэпыркъым, итIани, абы зрагъэсэну хуейуэ куэд дыдэ къызэхуэсат. Чанбэ Самсон и цIэр зезыхьэ къэрал драмэ театрым Теунэ Джэмал и япэ творческэ пшыхь къыщызэрагъэпэщат. Джэмал игъэзэщIащ и IэдакъэщIэкI уэрэдхэр (адыгэбзэрэ урысыбзэкIэ). Пэшым щIэсхэм яIэта Iэгуауэ инымкIэ гурыIуэгъуэт ар къызэхуэсахэм ягу зэрыдыхьар.
 • Абхъазым щэнхабзэмкIэ и министр Арсалие Эльвирэ фестивалыр щызэхуищIыжым жиIащ яубла Iуэху дахэр илъэс къэс ирагъэкIуэкIыну зэрамурадыр.
 • Тхыгъэри сурэтхэри Битокъу Маринэ  ейщ.