ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Жэмтхьэлэ къуажэм щыщ Джэрыджэ Хьэсанш нобэ къыщалъхуа махуэщ, илъэс 90 ирокъури, дохъуэхъу

2018-09-22

  • ФIыуэ тлъагъу, зыпэтщI щымыIэ ди адэ дыщэ, ди дадэ лъапIэм дынохъуэхъу! Уи ­узыншагъэр мыкIуэщIу, дэрэжэгъуэ уиIэу, уи быным я ехъулIэныгъэм, уи къуэрылъху-­пхъурылъхухэм я насыпым уи псэр игъэгуфIэрэ уи гум ехуэбылIэу, гъащIэм и IэфIыгъэ псори зыхэпщIэу куэдрэ укъыт­щхьэ­щытыну, уи илъэсищэр зэгъусэу дгъэлъэ­пIэну Тхьэм жиIэ!
  • Уи бынхэр, къуэрылъху-пхъурылъхухэр.