ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2018-08-21

 • ШыщхьэуIум и 21, гъубж
 • Муслъымэн махуэгъэпсымкIэ Къурмэн хьид махуэ лъапIэщ
 • Латвием и къэрал щхьэхуитыныгъэр щызэфIагъэувэжа махуэщ
 • 1561 гъэм Урысейм и пащтыхь Грозный Иван щхьэгъусэу ишащ къэбэрдеипщ Идар Темрыкъуэ ипхъу Гуащэнэ (Марие).
 • 1911 гъэм Луврым щIадыгъукIащ Леонардэ да Винчи и сурэт цIэрыIуэ «Джоконда» зыфIищар. Ар зыхузэфIэкIари а музейм щылажьэ, гъуджэхэр щIыным хуэIэзэ Перуджи Винченцэт. ИлъэситI дэкIа нэужьщ абы и лъэужь техьэу сурэтыр къыщагъуэтыжар, дыгъуакIуэри щагъэтIысар.

 • 1923 гъэм СССР-м и Къэрал планыр къызэрагъэпэщащ.
 • 1964 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубзхэм я V съездыр екIуэкIащ.
 • 1973 гъэм СССР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм и академиер къызэрагъэпэщащ.
 • 1991 гъэм ГКЧП-м къэралым къыщызэригъэпэща путчым и мурадахэр къызэремыхъулIар наIуэ къэхъуащ, Совет Союзым властыр щызыубыдыну хущIэкъуахэр ягъэтIысащ.
 • Театрымрэ киномрэ я актрисэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ Артмане Вие къызэралъхурэ илъэс 89-рэ ирокъу.
 • Боксёр цIэрыIуэ, УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Валуев Николай и ныбжьыр илъэс 45-рэ ирокъу.
 • Урысей биатлонист, Олимп чемпион, нэгъуэщI дунейпсо зэхьэзэхуэ куэдми щытекIуа, УФ-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Шипулин Антон и ныбжьыр илъэс 31-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 22 — 23-рэ, жэщым градус 14 — 15 щыхъунущ.
 • ШыщхьэуIум и 22, бэрэжьей
 • Урысей Федерацэм и Къэрал ныпым и махуэщ. t1991 гъэм РСФСР-м и Совет Нэхъыщхьэм и зи мычэзу сессием унафэ къищтащ Урысейм и иджырей ныпыщIэр — хужь-щIыху-плъыжь плъыфэхэу зэгуэлъыр — къэралым и дамыгъэу къэлъытэным теухуауэ. Нэхъ иужькIэ, 1994 гъэм шыщхьэуIум и 20-м, УФ-м и Президентым Iэ щIидзащ «Урысей Федерацэм и Къэрал ныпым теухуауэ» унафэм.
 • Коми Республикэм и махуэщ. 1921 гъэм РСФСР-м хыхьэу къызэрагъэпэщащ Коми (Зырян) автономнэ областыр.
 • 1663 гъэм Урысейм и пащтыхь Романов Алексей унафэ къыдигъэкIащ ахъшэ нэпцI зыщIхэр, я унагъуэхэри ящIыгъуу, Сыбырым щыпсэуну ягъэкIуэну тезыр ятелъхьэным теухуауэ.
 • 1864 гъэм къащтащ япэ Женевскэ конвенцэр. Апхуэдэу плIы щыIэщ. Зауэ щекIуэкIкIэ гъэр, уIэгъэ хъухэм ятелъ гугъуехьхэр ящыгъэпсынщIэным, апхуэдэхэм цIыхугъэ якIэлъызехьэным хуэгъэпса хабзэхэр щыубзыхуа дэфтэрщ ар.
 • 1865 гъэм Инджылызым щыщ Шепперд Уильям сабын гъэткIуа къызэригупсысам щыхьэт техъуэ тхылъ къратащ.
 • 1880 гъэм Урысейм щыяпэу Санкт-Петербург щаутIыпщащ электрокъарукIэ лажьэ трамвайр.
 • 1910 гъэм Японием залымыгъэкIэ Кореер зыгуигъэхьащ. Совет-япон зауэм и зэманым (1945 гъэм) Дзэ Плъыжьым хуит къищIыжауэ щытащ а къэралыр.
 • 1937 гъэм КIыщокъуэ Пщымахуэ дунейм ехыжащ.
 • 1959 гъэм Тэрч къалэ щатащ налмэс Iэмэпсымэхэр къыщыщIагъэкI завод.
 • 1990 гъэм Тыркумэн ССР-м и Совет Нэхъыщхьэм унафэ къищтащ и къэрал суверенитетым теухуауэ.
 • 1990 гъэм япэу эфирым къихьащ къэрал унафэм щIэмыт «Эхо Москвы» радиостанцыр.
 • 2012 гъэм Урысейр Дунейпсо сату зэгухьэныгъэм хыхьащ.
 • Америкэм щыщ тхакIуэ-фантаст цIэрыIуэ Брэдбери Рэй къызэралъхурэ илъэс 98-рэ ирокъу.
 • Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Къущхьэ Iэбу къызэралъхурэ илъэс 91-рэ ирокъу.
 • Совет актрисэ, РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ Скобцевэ Иринэ и ныбжьыр илъэс 91-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щы-щытынущ. Хуабэр ма-хуэм градус 24 — 25-рэ, жэщым градус 16 — 18 щыхъунущ.