ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Чайка»-р псоми къащхьэщытщ

2018-08-21

  • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым зи чэзу, еплIанэ, джэгугъуэр щызэхэтащ. «Спартак-Налшыкым» ар блигъэкIати, етхуанэ увыпIэм нэс къекIуэтэхащ.

  • 2018-2019 гъэхэм екIуэкI зэхьэзэхуэр хуабжьу жыджэру иригъэжьащ Песчанокопскэм и «Чайка» командэм. Иджыри къэс «Спартак-Налшыкым» дигуэша пашэныгъэр икIэм-икIэжым абы и закъуэу иубыдащ, Псыхуабэ икIа «Мэшыкъуэ-КМВ»-р 3:1-уэ хигъащIэри.
  • Налшыкдэсхэр джэгугъуэ блэкIам зэрыхэмытар сэбэп къахуэхъуащ ди къуэш Адыгейм и футболистхэми. Мейкъуапэ и «Дружба»-м, щэбэт кIуам къыхуеблэгъа «Динамо-Ставрополь»-м бжыгъэшхуэкIэ, 3:0-у, текIуэри, етIуанэ увыпIэм нэс зиIэтащ, абдеж щыта «Спартак-Налшыкыр» IуигъэкIуэтри.
  • ДыщэкI Хьэзрэт зи тренер нэхъыщхьэ Новороссийск и «Черноморец»-м ещанэ увыпIэр ядегуэш нэгъуэщI командищым, дыдейри яхэту. Иужьу ар 5:0-у ефIэкIащ Дон Iус Ростов и «Академия»-м. Ростовдэс ныбжьыщIэхэр псоми къызэрыхагъащIэ зэпытщ. Абы куэдкIэ ефIэкIыркъым а къалэм и СКА командэ цIэрыIуэри. Щэбэт кIуам ар и стадионым 0:2-уэ къыщыхигъэщIащ ди лъахэгъухэу Къалмыкъ Амур, Абазэ Астемыр, Жылэ Ислъам сымэ ягъэбжьыфIэ Краснодар и «Урожай»-м.
  • ЩIагъуащэкъым ди гъунэгъу ингушхэмрэ осетинхэмрэ я Iуэхухэри. «Ангушт»-р иджыри ерыщу ныкъуакъуэми, «Спартак-Владикавказ»-р зэкIэ зыми текIуэфакъым. Мис аргуэруи нэзрэндэсхэр Мэхъэчкъалэ къикIа «Легион-Динамо»-м пэлъэщакъым (0:0), Осетие Ищхъэрэ-Аланием и футболистхэр Прогресс посёлкэм «Биолог-Новокубанск»-м 0:2-уэ къыщыхигъэщIащ.
  • «Спартак-Налшыкыр» мы джэгугъуэм хэмытами, мыхьэнэшхуэ зиIэ зэхъуэкIыныгъэ абы къыщыхъуащ — ди профессионал футбол клубым и директор, нэхъапэм республикэм финансхэмкIэ и министру лэжьа Бышэн Азрэт и къулыкъум текIащ. А къалэныр пIалъэкIэ и пщэ иралъхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ нэхъыщхьэм илъэс куэдкIэ ехъулIэныгъэкIэ щыджэгуа, иджы абы и щIэблэр гъэсэным къаруушхуэ езыхьэлIэ Мэшыкъуэ Аслъэн. А Iуэхугъуэм фIы къытхудэкIуэну дыщыгугъынщ.
  • ЕтIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм и къыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр «Спартак-Налшыкым» шыщхьэуIум и 27-м къыпэщылъщ. А махуэм ди щIалэхэр Краснодар къалэм щаIущIэнущ абы и цIэр зезыхьэ щIыпIэ командэм.
  •  
  • Хьэтау Ислъам.