ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Iуащхьэмахуэ  лъапэ щызэпоуэ

2018-08-07

  • Илъэс псом къриубыдэу лажьэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ «Эльбрус» турист-рекреацэ комплексым щекIуэкIащ бгы-лыжэ спортымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэхэр.

  • ЦIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ зэпеуащ «слалом», «слалом-гигант» лIэужьыгъуэхэмкIэ, къищынэмыщIауэ, щхьэхуэу зэхьэзэхуащ ныбжьыщIэхэри. Псори зэхэту урысейпсо зэпеуэм хэтащ къэралым и щIыналъэ 20-м икIа спортсмени 150-м щIигъу.
  • Слалом-гигантым текIуэныгъэр къыщихьащ Подмосковьем щыщ Романовэ Анастасие, цIыхухъухэм я деж пашэ щыхъуащ Сахалин къикIа Другов Юрий. Романовэр, къищынэмыщIауэ, нэхъыфIу къыщыщIэкIащ «слалом» лIэужьыгъуэми. ЦIыхухъухэм я зэхьэзэхуэм нэхъыфIу къыщыщIэкIащ Подмосковьем щыщ Рябицэ Константин.
  • Зи ныбжьыр илъэс 14 иримыкъуахэм я деж балл бжыгъэ нэхъыбэ къыщахьащ сахалиндэс Гайдамащук Каринэрэ Красноярск къикIа Бушмин Иванрэ. Илъэс             16-м нэблагъэхэм я зэпеуэм пашэ щыхъуащ Минаевэ Анастасиерэ (Мурманск) Бугаев Кириллрэ (Краснодар край).
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и саугъэтыр къэхьыным теухуауэ екIуэкIа гуп зэхьэзэхуэм текIуэныгъэр къыщихьащ Сахалин областым и командэм.
  • Къэралпсо зэхьэзэхуэм кърикIуахэр къызэщIикъуэжу УФ-м бгы-лыжэ спортымрэ сноубордымкIэ и федерацэм и президент Цыганков Валерий къыхигъэщащ зэпеуэхэр фIы дыдэу къызэгъэпэща зэрыхъуар. «Курортым и лэжьакIуэхэм зы Iэмали къагъэнакъым зэхьэзэхуэр сыт и лъэныкъуэкIи дахэу, зэпэщу егъэкIуэкIа зэрыхъунум ехьэлIауэ, — жиIащ Цыганковым. — «Гара-Баши — Мир» станцхэм зэхьэзэхуэшхуэхэр щегъэкIуэкIыным и мардэ псори щыгъэзэщIащ. Спортсменхэр псори арэзы техъуащ».
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Эльбрус» курортым щекIуэкIа бгы-лыжэ спортымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэр егъэкIуэкIыныр даIыгъащ «Эльбрус курорт» АО-м, «Курорты Северного Кавказа» АО-м, «Эльбрус Адвентур» ООО-м.
  • ЩIымахуэ спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ зыгъэсэныгъэхэр иджыпсту курортым щрагъэкIуэкI Урысейм и командэ къыхэхахэм.
  • Къэхъун Бэч.