ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъэпкъым  зиужьыну дыхуеймэ

2018-07-07

  • Сыт хуэдэ лъэпкъми езым и дуней, и ехъулIэныгъэхэр иIэжщ. Апхуэдэ дыдэуи лъэпкъ къэс езым и цIыхум и теплъэр, и хьэл-щэныр, и зэхэщIыкIыр дыболъагъуж. Сытепсэлъыхьыну сыхуейщ, япэрауэ, адыгэ бзылъхугъэм и теплъэм, хэлъыпхъэ щэн дахэм, абы дунейм и зыужьыкIэм щигъэзащIэ къалэным.

  • Адыгэ бзылъхугъэм и фащэр ди лъэпкъым и IэдакъэщIэкI телъыджэхэм ящыщщ. ЦIыхубз пыIэр къапщтэмэ, ар данэм къыхэщIыкIащ, дыщэ идэ жыхуаIэм хуэдэу тхыпхъэхэр хэдыкIащ, къинэмыщIауэ, уагъэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIи гъэщIэрэщIащ. ЦIыхубз фащэри данэм къыхащIыкI. И Iэщхьэ тхьэмпитIым къэкIыгъэхэм, псэущхьэхэм къытращIыкIа тхыпхъэхэр, щIыуэпсым къыхахахэр хащIыхь. ЦIыхубз бгырыпхри фащэм и пкъыгъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ, ари адрейхэм хуэдэу дыщэм, дыжьыным е гъуаплъэм къыхащIыкI. Пхъэ вакъэм и гугъу пщIымэ, ари пхъащIэ Iэзэхэм я IэдакъэщIэкIт.
  • Апхуэдэ фащэ екIу зыщыгъ цIыхубзым и хьэл-щэным и гугъу пщIымэ, ар нэмысыфIэу, гъэсэныгъэ дахэ хэлъу, гуапэу икIи пагэу щытын зэрыхуейм шэч хэлъкъым.
  • Адыгэ цIыхубзым, анэм лъэпкъым и зыужьыныгъэм щигъэзащIэ къалэныр инщ. ЦIыхубзыр япэ дыдэу анэщ. Анэращ къызыщIэхъуэр унагъуэм и къупщхьэ, лъэпкъым щапхъэ хуэхъунур, хэкум и хъумакIуэу, къыщхьэщыжакIуэу къэтэджыну быныр. Анэм и щIэблэр зэригъасэм, зыщIипIыкI хабзэхэм елъытащ адэкIэ а сабийм и гъащIэр зэрыхъунур. Абы и анэдэлъхубзэр ирегъащIэ, хабзэхэм хуегъасэ, и лъэпкъым, и хэкум фIылъагъуныгъэ зэрыхуиIэн хуейм хуеущий.
  • ЦIыхубзым а къалэн щхьэпэхэр къехъулIэн папщIэ, цIыхухъур щIэгъэкъуэнышхуэ хуэхъун хуейщ. А тIур зэдэIэ-пыкъурэ зэдэIуэжу зэдэпсэурэ — абы лъэпкъым, хэкум яфI, я ехъулIэныгъэ, зыужьыныгъэ къикIынущ.
  • МЭРТЫКЪУЭ Эдуард.