ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэралыр зыщыгугъ хъун щIэблэ

2018-06-15

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и еджакIуэ 26-рэ хэтащ «Урысейм дрицIыхущ!» урысейпсо Iуэхум и щIыналъэ Iыхьэм. Абыхэм Урысей Федерацэм и цIыхум и дэфтэр нэхъыщхьэр, паспортыр, иджыблагъэ щратыжащ КъБР-м и Парламентым. Зэхыхьэм кърагъэблэгъат ныбжьыщIэхэм я адэ-анэхэри егъэджакIуэхэри.

  • Мыхьэнэ зиIэ IуэхугъуэмкIэ щIалэгъуалэм ехъуэхъуащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, абы и къуэдзэ Жанатаев Сэлим, ЩэнхабзэмкIэ, граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм зегъэужьынымрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и комитетым и унафэщI Пащты Борис сымэ.
  • — Нобэ къызэрыгуэкI махуэкъым, фи гъащIэм къывдэгъуэгурыкIуэну дэфтэр нэхъыщхьэр къыфIэрохьэ. Фыкъызэралъхурэ фи щIыналъэм фыщыпсэуми, хабзэм къызэригъэувымкIэ, илъэс 14 фыхъуа иужькIэщ Урысей Федерацэм и цIыхум и паспортыр къыщывитыр, — жиIащ Егоровэ Татьянэ. — Иджыпсту фи ныбжьыр мащIэми, спортымкIэ, жылагъуэ лэжьыгъэмкIэ, нэгъуэщIхэмкIи ехъулIэныгъэ зимыIэ къыфхэткъым. Сыщогугъ фи зэфIэкIым адэкIи хэвгъэхъуэну, Хэкум фыхуэфащэу фыпсэуну. Иджырей цIыхум зэрызыхуэужьыну Iэмалхэр гъунапкъэншэщ, щхьэж иIэ зэфIэкIым теухуауэ. Республикэм и къэкIуэнур куэдкIэ зэлъытар фэращ.
  • Егоровэ Татьянэ жиIащ: «Ди нэхъыжьхэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэшхуэр зыхуэдэр но- бэ ди дежкIэ нэрылъагъущ икIи дэ абы дрогушхуэ. Абыхэм я щапхъэр гъуазэ фхуэхъуу, Урысейм и къэкIуэнум хэлъхьэныгъэ хуэзыщIыну цIыху къыфхэкIыну ди хъуэпсапIэщ».
  • ЩIалэгъуалэм къабгъэдэкIыу Къалмыкъ Тамерланрэ Крыгинэ Надеждэрэ зэхыхьэр къызэзыгъэпэщахэм фIыщIэ хуащIащ. Паспортыр яIыгъыу еджакIуэхэр къэралым и гимным едэIуащ, Урысейм и махуэр гъэлъэпIэныр къызэрежьам зыщагъэгъуэзащ.
  • КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.