ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«ЩIэныгъэм и тхьэмахуэм» республикэм щыщIедзэ

2018-01-30

  • Мазаем и 1 — 8-хэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIынущ «ЩIэныгъэм и тхьэмахуэ-2018» Iуэхур.
  •  
  • Ар зытеухуар щIэныгъэлIхэм я къэхутэныгъэхэр хэIущIыIу щIынырщ, щIалэгъуалэр а унэтIыныгъэм дегъэхьэхынырщ, курыт еджапIэхэм щIэсхэм я творческэ жыджэрагъыр къэIэтынырщ, КъБР-м и вузхэмрэ щIэныгъэ IуэхущIапIэхэмрэ я лэжьыгъэр зэщIэгъэуIуэ-нырщ, нэхъ мыхьэнэшхуэ зиIэ щIэны- гъэ-техникэ, инновацэ проектхэр утыку къилъхьэнырщ.
  • А тхьэмахуэ лэжьыгъэм къриубыдэу екIуэкIынущ «УФ-м и щIыналъэхэм я агропромышленнэ комплексым и инновацэ зыужьыныгъэр щIэныгъэм тету къызэгъэпэщыныр» дунейпсо щIэныгъэ конференц, Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и Академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым Прикладной математикэмрэ автоматизацэмкIэ и институтым и щIэныгъэ лэжьакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ, лекцэ, зэIущIэ зэмылIэужьыгъуэхэр.
  • Апхуэдэу республикэм и школхэм къыщызэрагъэпэщынущ «Энерджикванториум», «Нанокванториум» гъэлъэгъуэныгъэхэр. Мазаем и 9-м Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щекIуэкIынущ Кавказ Ищхъэрэм и щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм я инновацэ проектхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.