ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сабийхэр ягъэгушхуэ

2018-01-23

  • Гуэдзэн  щIэныгъэ щрагъэгъуэту  Налшык дэт «Эрудит» IуэхущIапIэхэм  хабзэ дахэ хъуауэ къыдокIуэкI ныкъуэдыкъуагъ зыбгъэдэлъ сабийхэм папщIэ нэгузыужь пшыхьхэр къызэгъэпэщыныр.
  •  
  • Зэхуэсхэр щагъэхьэзыракIэ,  сабийхэм я адэ-анэхэм  йочэнджэщ-ри, цIыкIухэм яфIэфI уэрэдхэр, дэзыхьэх джэгукIэхэр хагъэхьэ. Мы  зи чэзу зэхыхьэм сабий 15 кърашэлIат центрым и лэжьакIуэхэм  куэд щIауэ  яцIыху защIэу.
  • ХьэщIэхэмрэ бысымхэмрэ зэгъусэу уэрэд жаIащ, къэфащ, иужькIэ акъылым зезыгъэужь джэгукIэхэм я зэфIэкI щагъэлъэгъуащ. КъахэжаныкIа цIыкIухэм тыгъэхэр иратащ. КъызэгъэпэщакIуэхэм зэрыжаIэмкIэ, зы махуэшхуи  къанэркъым зи узыншагъэр мыщIагъуэ сабий ямыгъэгушхуэу, абыхэм зыщыгуфIыкIын саугъэтхэмкIэ пэмыIэбэу. Мы гъэми пащэнущ псапащIэ Iуэхум.
  • Шэрэдж  Дисэ