ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-10-11

Балъкъэр усакIуэ Кулиев Къайсын илъэс 60 зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэ зэIущIэм. СэмэгумкIэ къыщыщIэдзауэ: Михалков Сергей, ЩоджэнцIыкIу Iэдэм, Мэлбахъуэ Тимборэ, Карим Мустай, Кулиев Къайсын, Геттуев Максим. 1977 гъэ, щэкIуэгъуэм и 4. Сурэтыр Шпанагель Эткар трихащ.