ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Анэдэлъхубзэр зыгъэбзэрабзэхэр

2017-10-11

  • Урысейм и онлайн-сату щIыпIэхэм иджыблагъэ къыщIалъхьащ адыгэ джэгукIэхэр зэрыт сабий тхылъхэр. АдыгэбзэкIэ ахэр къыдэгъэ­кIынымкIэ жэрдэмыр зейр Москва щыпсэу Урыс Аминэщ.
  •  
  • — Си сабийхэм анэдэлъхубзэр ящIэну си нэ къи­кIырт. Унэм щIэсхэр адыгэбзэкIэт абыхэм нэхъыбэу дызэ­репсалъэр, арщхьэкIэ зи лъахэм пэ­Iэ­щIэу къэхъу ­сабийхэмкIэ ари сфIэмащIэ хъужащ. ИтIанэ гу лъыстащ ди бзэмкIэ сабий джэгукIэ цIыкIухэр иту зы тхылъ ди сату щIыпIэхэм зэры­щIэмылъым. Абдеж къы­щыушащ мыпхуэдэ гуп­сы­сэри, — жеIэ Аминэ.
  • ИлъэситI и пэкIэ езымрэ и щхьэгъусэ КIурашын Му­ратрэ къыдагъэкIащ Джэрыджэ Арсен итха «Ажэ­жьым и жьакIэр» тхылъыр икIи ар псынщIэ дыдэу зэбгрыкIащ. ИужькIэ мыбыхэм гу лъатащ нэгъуэщI къэ­ралыгъуэхэм ар къазэрыхуэсэбэпынум. Абы теухуауэ тхылъым «мобильнэ гуэдзэн» хуащIащ.
  • «Пазл» мардэм тету ягъэхьэзыра иджырей джэ­гукIэхэр Iыхьищу гуэшащ: унэ псэущхьэхэр, хьэкIэ- к­хъуэкIэхэр, къуалэбзухэр. Сабийр зыхуей сурэтыр абыхэм къахиха нэужь, ар япэщIыкIэ Iыхьэ куэду ­зэбгролъэлъ. Ар IэпэкIэ зырызыххэу экраным щы­зэ­хуихьэсыжа нэужь а псэущхьэм е къуалэбзум и цIэр адыгэбзэкIэ къыжреIэ.
  • «Мобильнэ гуэдзэныр» гъэхьэзырынымкIэ Аминэ къыдэIэпыкъуащ компьютер хуэIухуэщIэм фIыуэ хэ­зыщIыкI IэщIагъэлIхэу Iэпщэ Анзоррэ Шыбзыхъуэ Астемыррэ. Лэжьыгъэм къыщагъэ­сэ­бэпащ «Хатти» ­ансамблым и макъамэхэр. Тхы­лъым ихуащ Джэрыджэ Арсен и усэ цIыкIухэр. СурэткIэ къыдэкIыгъуэр ­зыгъэщIэрэщIар Хъалил Ми­ла­нэщ.
  • Шэрэдж  Дисэ.