ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ГуфIэгъуэшхуэм и щIыхькIэ

2017-08-31

  • Къэбэрдей-Балъкъэрыр езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм фокIадэм и 3-м щрагъэкIуэкIыну зэпеуэм адыгэш, инджылыз-адыгэш, инджылызыш къабзэхэр къыщызэдагъэжэнущ.
  •  
  • Шыхэм я ныбжь, зыщыщ лъэпкъыгъуэ елъытакIэрэ зэхьэзэхуэр къекIуэкIыгъуи 6-кIэ зэщхьэщахынущ. Еплъыну хуей псори ирагъэблагъэ.
  • ТекIуэхэм тыгъэ лъапIэхэр иратынущ.
  • Зэпеуэм хэтыну шыгъажэшхэр фокIадэм и 3-м сыхьэти 9-м щыщIэдзауэ ятхынущ. ЩIэупщIэхэр мы телефонымкIэ фыпсалъэ: 8-928-916-40-88.
  • АБАЗЭ  Лерэ.