ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-07-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм
 • 2017 гъэм мэкъуауэгъуэм и 30-м къыдигъэкIа
 • Унафэ №66-РГ-мкIэ къищтащ
 •  

   

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIалэгъуалэ правительствэм и зэхэлъыкIэр
 • УнафэщIыр
 • унафэщIым и къуэдзэр
 • унафэщIым и къуэдзэр
 • узыншагъэр хъумэнымкIэ министрыр
 • щэнхабзэмкIэ министрыр
 • егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ министрыр
 • печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ министрыр
 • граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ министрыр
 • щIымрэ мылъкумрэ я IуэхухэмкIэ министрыр
 • курортхэмрэ туризмэмкIэ министрыр
 • энергетикэмкIэ, тарифхэмрэ псэупIэм и IэнатIэм щыкIэлъыплъынымкIэ министрыр
 • щIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ министрыр
 • промышленностымрэ сатумкIэ министрыр
 • мэкъумэш хозяйствэмкIэ министрыр
 • спортымкIэ министрыр
 • ухуэныгъэмкIэ, псэупIэ-коммунальнэ, гъуэгу хозяйствэмкIэ министрыр
 • транспортымрэ связымкIэ министрыр
 • лэжьыгъэмкIэ, цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ, социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ министрыр
 • финансхэмкIэ министрыр
 • экономикэ зыужьыныгъэмкIэ министрыр