ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НыбжьыщIэхэм я IэдакъэщIэкIхэр тыгъэ хуащI

2017-03-18

  • Къып Мухьэмэд и цIэр зэрихьэу Къулъкъужын Ищхъэрэ дэт гъуазджэхэмкIэ школым  щеджэ цIыкIухэм я IэдакъэщIэкIхэмкIэ  щIыналъэм ит курыт еджапIэхэмрэ сабий гъэсапIэхэмрэ яхуэупсащ.
  •  
  • ГъуазджэхэмкIэ школым и унафэщI КIуж Ритэ я  гъэсэн цIыкIухэр    и гъусэу щIыналъэм ит курыт еджапIэхэмрэ сабий садхэмрэ щыIащ.  НыбжьыщIэ IэпэIэсэхэм ящIа сурэт, скульптурэ,  хьэпшып дахэ цIыкIуу      щэм нэблагъэ хуагуэшащ  а IуэхущIапIэхэм.
  • Тыгъэхэр  зратахэм гукъэкI дахэр    я гуапэ хъуащ. «Апхуэдэ  псапащIэ Iуэхухэр  дяпэкIэ нэхъ щIэх-щIэхыу-  рэ къызэдгъэпэщынущ. Ди гъэсэн цIыкIухэм къагъэщI дахагъэмкIэ цIыхухэм дадэгуэшэнущ», — жиIащ  КIуж Ритэ  зэIущIэм и кIэухым.
  • Чылар  Аринэ.
  • Бахъсэн щIыналъэм и  администрацэм  
  • и пресс-IуэхущIапIэм и унафэщI.