ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIалэгъуалэр фадэм и бийщ

2016-10-06

  • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым медицинэмкIэ и колледжым щIэсхэм иджыблагъэ ирагъэкIуэкIащ «ЩIалэгъуалэр фадэм и бийщ» Iуэхур. Ар къызэгъэпэщынымкIэ волонтёрхэм ядэIэпыкъуащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэр, Налшык округым и православнэ члисэм и IуэхущIапIэр.
  • Республикэм и чристэнхэм я Iэтащхьэ Валентин къыхигъэщхьэхукIащ щIалэгъуалэр узыншагъэр хъумэным хуэгъэза гъащIэм хуэущииным мыхьэнэшхуэ зэриIэр. А махуэм волонтёру 100-м щIигъум Налшык къалэм нэхъ цIыху кIуапIэу щыт и щIыпIэхэм листовкэ мин 15-м нэблагъэ щагуэ- шащ.
  •  
  • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ
  • и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэ.