ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2016-10-01

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 3
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 6.35 «ТекIуахэр» (12+)
 • 6.55 «Кавказым и эстрадэр». КъБР-м и къэралыгъуэр илъэс 95-рэ щрикъу махуэм екIуэкIа концертыр. КIэух Iыхьэр (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 8.10 «ДамитI». Кавказ Ищхъэрэм и сурэттеххэмрэ видео тезыххэмрэ я япэ фестиваль (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 Къурмэн хьид махуэшхуэр Псыгуэнсу къуажэм зэрыщагъэлъэпIам теухуа репортаж (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.10Пушкин Александр. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.40 «ЩIалэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэр» (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр»
 • 19.45 «Грани» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «Жылагъуэ Iуэху» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.40 «Лэжьэгъуэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 2016 гъэр Урысей кином и илъэсу ягъэуващ. «ГъащIэмрэ киномрэ». РСФСР-м щIыхь зиIэ и артисткэ КIуэкIуэ Тамарэ (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр»
 • Гъубж, жэпуэгъуэм и 4
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр»
 • 6.15 «Грани» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «Жылагъуэ Iуэху» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Лэжьэгъуэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр»
 • 7.55 2016 гъэр Урысей кином и илъэсу ягъэуващ. «ГъащIэмрэ киномрэ». РСФСР-м щIыхь зиIэ и артисткэ КIуэ-кIуэ Тамарэ (12+)
 • 8.30 «ЩIалэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэр» (12+)
 • 9.05 Пушкин Александр. «Сказка о Попе и о работнике его Балде» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.10 «Микрофоныр — сабийхэм» (6+)
 • 17.20 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 17.35 ЕгъэджакIуэм и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу. «ЕгъэджакIуэ». РСФСР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ КIурашын ТIэхьир (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр»
 • 19.45 «Чемпионхэр». УФ-м щIыхь зиIэ и гъэсакIуэ Къумыкъу Риммэ (12+)
 • 20.10 ЕгъэджакIуэм и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу. «ЕгъэджакIуэ». Балъкъэр Ипщэ къуажэм щыпсэу Темуккуев Адил теухуа телеочерк (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.40 «Нэхъ лъапIэ дыдэр…». ЕгъэджакIуэ Шэру Раисэ (12+)
 • 21.10 «Си егъэджакIуэ — си ущиякIуэ». Адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэ Къумахуэ Маринэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр»
 • Бэрэжьей, жэпуэгъуэм и 5
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр»
 • 6.15 «Чемпионхэр». УФ-м щIыхь зиIэ и гъэсакIуэ Къумыкъу Риммэ (12+)
 • 6.40 «ЕгъэджакIуэ». Балъкъэр Ипщэ къуажэм щыпсэу Темуккуев Адил теухуа телеочерк (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Си егъэджакIуэ — си ущиякIуэ». Адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэ Къумахуэ Маринэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр»
 • 8.00 «ЕгъэджакIуэ». РСФСР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ КIурашын ТIэхьир (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «Нэхъ лъапIэ дыдэр…». ЕгъэджакIуэ Шэру Раисэ (12+)
 • 9.05 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.25 Темыркъан Юрэ и цIэр зезыхьэ музыкэ еджапIэ №1-р (12+)
 • 17.55 «Анэм игу». СССР-м егъэджэныгъэмкIэ и отличник Туменовэ Къаний теухуауэ (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр»
 • 19.45 «ЩIэныгъэр гъуазэщ». Псыншокъуэ къуажэ дэт курыт еджапIэм адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и егъэджакIуэ Ахъмэт Рустам (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.55 «Зи гъащIэр IэнатIэм тыхь хуэзыщIахэр» (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр»
 • Махуэку, жэпуэгъуэм и 6
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр»
 • 6.15 «ЩIэныгъэр гъуазэщ». Псыншокъуэ къуажэ дэт курыт еджапIэм адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и егъэджакIуэ Ахъмэт Рустам (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «СтIол хъурей». КъБР-м и егъэджакIуэхэр зыхэт зэIущIэ (балъкъэрызэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ»
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр»
 • 7.55 «Зи гъащIэр IэнатIэм тыхь хуэзыщIахэр» (12+)
 • 8.25 «Анэм игу». СССР-м егъэджэныгъэмкIэ и отличник Туменовэ Къаний теухуауэ (12+)
 • 8.40 Темыркъан Юрэ и цIэр зезыхьэ музыкэ еджапIэ        №1-р (12+)
 • 9.15 «Микрофоныр — сабийхэм» (6+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.10 «Золушка». Шарль Перро и таурыхъым къытращIыкIащ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.40 «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр»
 • 19.45 «Зэхэкуэгъухэр». Ветеринар щIэныгъэхэм я доктор Акбаев Магомед (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.00 «Сэ фIыуэ слъагъу уэрэд». Концерт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «Узыншэу фыщыт». Тележурнал (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.50 «Аращ сэ зэрыслъагъур…». Къып Мухьэмэд. Япэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.25 Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтыр илъэс  90 ирокъу (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр»
 • Мэрем, жэпуэгъуэм и 7
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр»
 • 6.15 «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «Зэхэкуэгъухэр». Ветеринар щIэныгъэхэм я доктор Акбаев Магомед (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Узыншэу фыщыт». Тележурнал (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.20 Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтыр илъэс  90 ирокъу (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр»
 • 7.55 «Аращ сэ зэрыслъагъур…». Къып Мухьэмэд. Япэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Бжьыхьэ дыщафэ!» Адыгэ усакIуэхэм я усэхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.55 «Сэ фIыуэ слъагъу уэрэд». Концерт (балъкъэрыб-зэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.20 «Ди пщэфIапIэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр»
 • 19.45 УзэщIакIуэ Чабдаров Сюлемен (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «Аращ сэ зэрыслъагъур…». Къып Мухьэмэд. ЕтIуанэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «ТВ-галерея». КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, композитор Жырыкъ Заур (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр»
 • Щэбэт, жэпуэгъуэм и 8
 • 6.00 ХъыбарыщIэхэр»
 • 6.15 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 6.30 «Аращ сэ зэрыслъагъур…». Къып Мухьэмэд. ЕтIуанэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «ТВ-галерея». КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, композитор Жырыкъ Заур (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр»
 • 7.55 УзэщIакIуэ Чабдаров Сюлемен (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «Седьмая скорость». Автомобилистхэм папщIэ (16+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.20 «ТекIуахэр». Запорожцевэ Екатеринэ (12+)
 • 17.40 «ЩIымрэ абы тет цIыхухэмрэ». Курданов Магомед. Бахъсэн Ипщэ къуажэ (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.00 «Чемпионхэр». Урысей Федерацэм ныбжьыщIэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я командэ къыхэхам и тренер нэхъыжь Тембот Анзор (12+)
 • 19.30 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». Сценэм зэрит вакъэ зыщI Брай Анатолэ (12+)
 • 19.55 Адыгэхэм я махуэр Бахъсэн къалэм зэрыщагъэлъэпIам теухуа репортаж (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.25 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.55 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 21.10 «Езым и дуней». Абаев Шамиль (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «Ыйыкъ». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, жэпуэгъуэм и 9
 • 6.00 Мультфильм (6+)
 • 6.10 «ТекIуахэр». Запорожцевэ Екатеринэ (12+)
 • 6.30 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». Сценэм зэрит вакъэ зыщI Брай Анатолэ (12+)
 • 6.55 Адыгэхэм я махуэр Бахъсэн къалэм зэрыщагъэлъэпIам теухуа репортаж (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.25 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.55 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 «Езым и дуней». Абаев Шамиль (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «Ыйыкъ». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.55 Мультфильм (6+)
 • 16.15 «Спортым и лъагапIэхэм хуэкIуэу» (12+)
 • 16.35 ЩоджэнцIыкIу Алий и поэмэ «Мадинэм» Балэ Мухьэдинрэ Къардэн Хьэсэнрэ къытращIыкIа оперэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.35 «Лъэхъэнэгъу». Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ балъкъэр къэрал драмэ театрым и актёр Мизиев Iэубэчыр (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.00 «Хабзэм къезэгъ упщIэ» (16+)
 • 19.20 Балъкъэр литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа Мечиев Кязим и творчествэм теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.50 «ФIым телэжьэн». КъБР-м щIыхь зиIэ и артистхэу Мэршэнкъул Iэдэмрэ Бесчокъуэ Майерэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»         (16+)
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 3
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.35 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.50 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.35, 17.25, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.45 «Ди щIэинхэр»
 • 17.55 «Ретро ТВ» (адыгэбзэкIэ)
 • Гъубж, жэпуэгъуэм и 4
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей» (адыгэбзэкIэ)
 • 9.30 «Вагъуэзэшибл» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.50 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.35, 17.25, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.45 «Зэманым и лъэужь»
 • 18.30 «Дежурная часть»
 • Бэрэжьей, жэпуэгъуэм и 5
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.35 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.50 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.35, 17.25, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.45 «ЦIыхумрэ зэманымрэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.15 «Макъамэм и лъахэ»
 • Махуэку, жэпуэгъуэм и 6
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей» (адыгэбзэкIэ)
 • 9.30 «ЦIыхумрэ зэманымрэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.35 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.50 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.35, 17.25, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.45 Муслъымэн диным теухуа нэтын
 • 18.05 «Географием и дерсхэр»
 • 18.15 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей» (адыгэбзэкIэ)
 • Мэрем, жэпуэгъуэм и 7
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.35 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.50 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэ-кIэ)
 • 14.35, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 17.45 Энеевэ Алёнэ и гъэлъэгъуэныгъэм къратыкI репортаж
 • 18.15 «Вагъуэзэшибл» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, жэпуэгъуэм и 8
 • 7.40, 11.20, 14.20 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.10 2016 гъэр Урысей кином и илъэсу ягъэуващ.
 • 8.55 «Щэбэт пщэдджыжьышхэ»
 • Тхьэмахуэ, жэпуэгъуэм и 9
 • 10.20 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр»-м и радио
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 3
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,  урысыбзэкIэ): 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1510.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр». ГъущIо Зариф (адыгэбзэкIэ)
 • 12.1012.35 «Шаганэ, ты моя Шаганэ». Есенин Сергей (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.3513.00 «Макъамэм и толъкъунхэр». Концерт (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 Есенин Сергей и усэхэр зыщIэлъ уэрэдхэр
 • 13.4514.00 «ХъыбарIуатэм и пхъуантэ цIыкIу» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.2516.50 «Адыгэ уэрэдыжьхэмрэ абыхэм я хъумакIуэхэмрэ» циклым щыщщ. КъардэнгъущI Зырамыку (адыгэбзэкIэ)
 • 16.5017.00 Горький Максим и «Пепе» рассказыр (адыгэбзэкIэ)
 • Гъубж, жэпуэгъуэм и 4
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,  урысыбзэкIэ): 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1510.30 Руставели Шота. «Къаплъэныфэ зыщыгъ зауэлI» поэмэм щыщ пычыгъуэ (адыгэбзэкIэ)
 • 12.1012.35 «И Iэпэм дыщэ къыпощ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.3513.00 «Зэчий уиIэ, умыгъэпщкIу». Эфир занщIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Мыхьэнэ зиIэ упщIэ»
 • 13.4514.00 «Псалъэ гуапэ». Мечиев Кязим и усэхэр зыщIэлъ уэрэдхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.2516.40 Емыжь Нурбий уэрэд жеIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 16.4017.00 «Тхыдэм и напэкIуэцIхэр». Булунгу къуажэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, жэпуэгъуэм и 5
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,  урысыбзэкIэ): 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1510.30 «Мыужьыхыж дахагъэкIэ лыдын» радиокомпозицэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.1012.30 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» циклым щыщщ. Бэрэздж Барэсбий. Япэ нэтын (адыгэбзэкIэ)
 • 12.3012.45 «Уи цIэм дропагэ, егъэджакIуэ…» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.4513.00 Концерт
 • 13.2513.45 Будаев Азрэт и гъащIэмрэ и творчествэмрэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.4514.00 «Зэманым и лъэужьхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.2516.45 Мэзыхьэ Борис и «Гъуэгу» рассказыр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.4517.00 «Фэр папщIэ уэрэд жызоIэ». Тамбиев Къ. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Махуэку, жэпуэгъуэм и 6
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,  урысыбзэкIэ): 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1510.30 Концерт (адыгэбзэкIэ)
 • 12.1012.40 Фонотекэм щIэуэ къыхыхьахэр. Нало Заур и «Хьэбалэ и пхъэ гуащэр» новеллэр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.4013.00 Маммеев Ибрэхьим. «Нартхэр» радиоинсценировкэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Актёрхэмрэ ролхэмрэ». ТIыхъужь Алий
 • 13.4514.00  Спортым теухуауэ
 • 16.2516.45 Концерт (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.4517.00 «Ислъамым и макъ» (адыгэбзэкIэ)
 • Мэрем, жэпуэгъуэм и 7
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,  урысыбзэкIэ): 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.107.45 «Пщэдджыжьыр Османовэ Маринэ дригъусэу»
 • 7.458.00 Ретро-радио. 70 — 80 гъэхэм я уэрэдхэр. Къуныжь Хьэждал (адыгэбзэкIэ)
 • 10.1510.30 Гыллыев Ахъмэт и «Баз» гушыIэ рассказыр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.1012.40 «Сытхэр уи псэукIэ, къуажэ?». Мэкъумэш хозяйствэмрэ ерыскъыпхъэм елэжь промышленностымрэ я лэжьакIуэхэм я махуэм ирихьэлIэу
 • 12.4013.00 «Си дунейм ухэзышэ лъэбакъуэ»
 • 13.2513.40 «Театрым и тхыдэр». ТIыхъужь Алий (адыгэбзэкIэ)
 • 13.4014.00 «Эрирей» цIыхубэ ансамблым и концерт (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.2516.45 Елмэс Iэулдин. «Тетрадь напэ» радиорассказыр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.4517.00 «Ууаз».  Диным теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, жэпуэгъуэм и 8
 • 10.1011.00 «Кавказ пшэплъхэр»
 • 12.1012.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.2512.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.4013.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху». Концерт (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, жэпуэгъуэм и 9
 • 10.1010.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2511.00 Бабаев Ибрэхьим. «Къудамэ удзыфэ» рассказыр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.1013.00 Театрыр микрофоным Iутщ. Сонэ Мухьэрбий. «Тхьэмадэм къиIуэтэжар…» (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 3
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр»
 • 16.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • Гъубж, жэпуэгъуэм и 4
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 — «Школ жашау» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Лъэпкъым къыдекIуэкI хабзэ дахэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 13.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «Лъэпкъым къыдекIуэкI хабзэ дахэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, жэпуэгъуэм и 5
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — Жаншэрхъ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.30 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Гукъыдэж» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.20 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 4.00 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Махуэку, жэпуэгъуэм и 6
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Дунейр нобэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.20 – Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «КъэкIуэнур — нобэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 — «Макъамэм и толъкъунхэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Дунейр нобэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 – «Сабиигъуэм и дуней»
 • 15.35 – «Кавказым и макъхэр»
 • 16.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр
 • 16.45 — «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 — «КъэкIуэнур — нобэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 — «Макъамэм и толъкъунхэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Мэрем, жэпуэгъуэм и 7
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — Адыгэ уэрэдыжьхэр
 • 23.00 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Щэбэт, жэпуэгъуэм и 8
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 — «Илхам» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Радиус 99,5-FM» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Илхам» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Радиус 99,5-FM» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.10 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, жэпуэгъуэм и 9
 • «ХъыбарыщIэхэр».
 • Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00
 • «Жангылыкъла».
 • Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 8.00, 15.00
 • «Новости». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 12.00, 17.00
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — «Дерс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.40 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Илхам» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Радиус 99,5-FM» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Илхам» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 — «Радиус 99,5-FM» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)