ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Шхыныгъуэхэр

2016-09-26

 • «Шэпнэси» хьэнтхъупс
 • Шэ къашагъащIэр яз, шыгуным псы щIыIэ тIэкIу иракIэ, абы шэ зар хакIэри, и щхьэр техауэ дакъикъитху-хыкIэ къагъавэ. Хугу лъэсар шэ къэкъуалъэм хакIутэри, тхъурымбэр къытрахыурэ къагъавэ. ЩIимысыкIын щхьэкIэ, шыуаныщхьэри техауэ щытын, зэпымыууи чымчыркIэ зэIыщIэн ­хуейщ. Мис иджы хьэнтхъупсыр хьэзыр мэхъу щыжаIэм деж ­шыгъу хадзэ, тхъу нэхъ къыщIидзын щхьэкIэ. Хьэнтхъупсыр хьэзыр щыхъуам деж езыр ­гъуэжь дахэу, мэ гуакIуи къыхихыу щытщ. Зыри хамыкIэу пщтыру ираф.
 •  
 • Халъхьэхэр
 • (цIыхуих Iыхьэ):
 • Псыуэ — г 500
 • Шэ къашагъащIэу — ­    г 2500-рэ
 • Хугуу — г 400
 • Шыгъуу — узыхуейм хуэдиз.
 •  
 • Уэркъ хьэнтхъупс
 • Пасэрей пIастэ щащI­кIэ, хугу хьэдзэхэр зэ­рыкIащ щыжаIэм деж, бэлагъкIэ пщын щIамыдзэ щIыкIэ хьэнт­хъупсыр Iуву къыщхьэщах. Ар фалъэ куум­ иракIэ, абы кхъуей цIы­нэ хэхагъащIэ, шыгъу­ темыудауэ цIыкIу-цIы­кIуурэ зэпаупщI­ри халъ­хьэ, къундэпсокIэ зэIахыжри, пщтыру ираф. Хьэнтхъупсыр сэ­бэпщ зи кIэтIий узхэм я дежкIэ.
 •  
 • ХьэлIамэпс
 • Нартыху хьэлIамэ е хьэлIамэ цIывынэ ягъэва иужь абы къы­щIэвыкIар Iув мэхъу. А хьэлIамэпсым хьэнт­хъупс къыхащIыкI. Хьэ­лIамэпсыр шыуаным ира­кIэри, зэ къытрагъэ­къуалъэ, шыгъу хадзэ­ри, дакъикъитху-хыкIэ къа­гъэкъуалъэ. ИтIанэ абы шыбжий хэлъу тхъу­кIэ гъэлыбжьа бжьын тра­дзэ. Шыуаныщхьэр трапIэжри, мафIэ щабэм тету дакъи­къищ-плIыкIэ къагъэкъуалъэ.­ Зэрыпщтыру фалъэ ­куум иракIэри яшх. ХьэлIамэ, чыржын, щIакхъуэ дашх.
 • «Адыгэ шхынхэр» тхылъым къитхыжащ.