ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъэунэхэ я Гъэунэм япэ увыпIэр еубыд

2016-07-08

  • Мы махуэхэм Налшык и ипподромым зи чэзу шыгъажэ махуэр щызэхэтащ. Абы щыщIэбэнащ «Гъэмахуэ саугъэтышхуэр» хэту илъэсищ зи ныбжь шыхэм я саугъэт нэхъ лъапIищым.
  •  
  • Метр 1800-рэ зи кIыхьагъ гъуэгуанэм япэу къыщызэдэжащ илъэсищ зи ныбжь шыхэр. Абы япэ увыпIэр щиубыдащ Каппушев Мырзэбэч зытеса Гъэунэхэ я Гъэунэ шым. Фигу къэдгъэкIыжынщи, Налшык щызэхэта шыгъажэм ипэ махуэм Мырзэбэч хэтащ Мэзкуу и ипподром нэхъыщхьэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэм. ИкIи, ди гуапэ зэ-             рыхъуащи, шыгъажэ махуэм и саугъэт нэхъыщхьитIу «Лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэ» жыхуиIэмрэ Урысейм и Президентым и цIэкIэ ягъэувамрэ абы къигъэжа шыхэм къахьащ.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм и ипподромым къыщызэдэжахэр зы километр зи кIыхьагъ гъуэгуанэм щыщIэбэнащ Урысейм и махуэм щхьэкIэ щыIа саугъэтым. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ илъэситI зи  ныбжь Сольер. Шыр ейщ «Эльбрус» шы-спорт клубым, ар къигъэжащ мастер-шууей Хьэмызэ Къазбэч.
  • КъыкIэлъыкIуэ къызэдэжэр къызэригъэпэщащ «Малкинский» заводым. Адыгэш Игрок и цIэкIэ ягъэува саугъэтым метр 1800-м щыщIэбэнащ инджылыз-адыгэшибл, псори  ищхьэкIэ  къэдгъэлъэгъуа  заводым   къыщалъхуауэ. Абы нэхъ лъэщ зэрахэмытыр иджыри зэ наIуэ ищIащ   шы пцIэгъуэплъ Программэ. Ар къигъэжащ шууей Шыкъ Астемыр.
  • Метр 1600-рэ зи кIыхьагъ гъуэгуанэм Аналогичная  шыбзым и цIэкIэ ягъэува саугъэтыр зыIэригъэхьащ Ингуш Республикэм щыщ Аушевым иш Халимэ Лав.
  • Махуэм и къызэдэжэ нэхъыщхьэм, «Гъэмахуэ саугъэтышхуэр» къэхьыным хухэхам, щIэбэнащ илъэсищ зи ныбжь ших. Зэрыхуагъэфэщауэ, япэ секундхэм къыщыщIэдзауэ пашэныгъэр зыубыдыным щхьэкIэ зэныкъуэкъуныгъэ гуащIэ я зэхуаку къыдэхъуащ «Налшык» хьэлвэ заводым и гъэхъун Херувимрэ Къэзахъстаным къикIа Зубаиррэ. Къызэдэжэм нэхъ бэшэчу къыщыщIэкIащ  мастер-шууей Пэнжокъуэр зытеса Херувим икIи саугъэт      нэхъыщхьэр абы къылъысащ.
  • Хуабжьу удэзыхьэхыу екIуэкIащ шы нэхъыжьхэм я зэхьэзэхуэр. Метр 2400-м пашэ щыхъуащ икIи «Элита» саугъэтыр къихьащ Къудейм иш Скай Арч. Ар къигъэжащ мастер-шууей Каппушев Мырзэбэч.
  • Шыгъажэ махуэр иризэхуащIыжащ метр 1800-рэ зи кIыхьагъ гъуэгуанэм къыщызэдэжа илъэсищ зы ныбжь шыхэм. Абы сантиметр бжыгъэкIэ япэу къыщысащ Аушевым и Анзас Плац.
  • КЪЭХЪУН  Бэч.