ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2016-07-05

 • Бадзэуэгъуэм и 5, гъубж
 • УФ-м и Тенджыз, псы флотым и лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • Армением и Конституцэм и махуэщ
 • Аргентинэм щагъэлъапIэ Сабийхэм я махуэр
 • Венесуэлэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
 • Брянск, Калугэ, Новгород областхэр къыщызэрагъэпэща махуэщ (1944 гъэм)
 • 1841 гъэм инджылыз Кук Томас дунейм щыяпэу турист агентствэ къызэIуихащ.
 • 1924 гъэм Париж къыщызэIуахащ VIII гъэмахуэ Олимп джэгухэр.
 • 1943 гъэм Курск деж щызэхэта зауэшхуэм щIидзащ. Хэку зауэшхуэм и зэманым щыIа зэпэщIэтыныгъэ нэхъ гуащIэ дыдэхэм хабжэ а зауэр шыщхьэуIум и 23 пщIондэ екIуэкIащ.
 • 1957 гъэм Налшык Лениным и фэеплъ къыщызэIуахащ.
 • Къэбэрдейм и пщы уэлий ХьэтIохъущокъуэ Кургъуокъуэ къызэралъхурэ илъэс 353-рэ ирокъу.
 • Урысей дзэзешэ, адмирал Нахимов Павел къызэралъхурэ илъэс 214-рэ ирокъу.
 • Германием и Компартым и къызэгъэпэщакIуэхэм ящыщ, жылагъуэ лэжьа- кIуэ цIэрыIуэ Цеткин Кларэ къызэралъхурэ илъэси 159-рэ ирокъу.
 • Шэрджэс тхакIуэ цIэрыIуэ Абыкъу Хъалид къызэралъхурэ илъэси 116-рэ ирокъу.
 • Совет режиссёр, Гуащэхэм я театр нэхъыщхьэм и унафэщIу илъэс куэдкIэ лэжьа Образцов Сергей къызэралъхурэ илъэси 115-рэ ирокъу.
 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик Апажэ Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 86-рэ ирокъу.
 • Медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, ЩIДАА-м и академик Даут Юрий и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу.
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист, СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Алий Сулеймэн и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу.
 • КъШР-м и ЦIыхубэ Зэхуэсым и депутат, «Абазашта» газетым и редактор нэхъыщхьэ, КъШР-м щIыхь зиIэ и журналист Къул Фардаус къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и  щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 25 — 28-рэ, жэщым градус 19 — 21-рэ щыхъунущ.
 •  
 • Бадзэуэгъуэм и 6, бэрэжьей
 • Къэзахъ Республикэм щагъэлъапIэ я къалащхьэ Астана и махуэр
 • 1557 гъэм Къэбэрдейр езым фIэфIу Урысейм гухьащ.
 • 1661 гъэм Иркутск къалэм и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
 • 1785 гъэм США-м и Конгрессым унафэ къищтащ долларыр америкэ ахъшэу гъэувыным теухуауэ.
 • 1803 гъэм Санкт-Петербург къыщызэрагъэпэщащ мафIэсгъэункIыфI гуп.
 • 1912 гъэм Швецием и къалащхьэ Стокгольм къыщызэIуахащ V Гъэмахуэ Олимп джэгухэр.
 • 1957 гъэм КъБАССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и гуфIэгъуэ сессие зэхэтащ. Ар теухуауэ щытащ Къэбэрдейр езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъуам икIи республикэм Ленин орденыр етIуанэу къызэрыратам.
 • 2009 гъэм Москва къэкIуащ США-м и президент Обамэ Барак.
 • 2013 гъэм Къэзан къыщызэIуахащ ХХVII дунейпсо гъэмахуэ Универсиадэр.
 • Урысей император Николай Езанэр къызэралъхурэ илъэс 220-рэ ирокъу.
 • Къэзахъ Республикэм и президент Назарбаев НурсулътIан и ныбжьыр илъэс 76-рэ ирокъу.
 • Урысей опернэ уэрэджыIакIуэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ Синявская Тамарэ и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу.
 • Америкэ актёр, режис- сёр, сценарист Сталонне Сильвестр и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу.
 • США-м и президенту щыта Буш Джордж-нэхъыщIэм и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу.
 • КъБР-м щыщ спортсмен, Олимп джэгухэм я чемпион Рогожин Сергей къызэралъхурэ илъэс 60 ирокъу.
 • Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъМУ-м и профессор Мысачэ Валерий и ныбжьыр илъэс 59-рэ ирокъу.
 • Техникэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъМУ-м и профессор Сэхъурокъуэ Анатолий и ныбжьыр илъэс 56-рэ ирокъу.
 • Дунейм и  щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 25 — 28-рэ, жэщым градус 16 — 20 щыхъунущ.