ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Август, 2022

Махуэшхуэм дыхуокIуэ

2022-08-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек къипщытащ щIыналъэр илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу Налшык щызэфIах лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIыр. Ахэр псори зэфIэкIауэ щытын хуейщ фокIадэм и 10-м ипэ къихуэу. А махуэращ республикэм щекIуэкIыну гуфIэгъуэхэм я нэхъыщхьэхэр щыщыIэнур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Тембот Алим и лIыгъэ

2022-08-09

 • УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм хъыбар къызэритамкIэ, ди лъахэгъу капитан Тембот Алим лIыгъэрэ хахуагъэрэ къигъэлъэгъуащ мы махуэхэм:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iэмалхэр мащIэкъым

2022-08-09

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щIэтIысхьэу IэщIагъэрэ щIэныгъэрэ щызэзыгъэгъуэтыну хуей, зи узыншагъэкIэ сэкъат зэмы- лIэужьыгъуэхэр зиIэ ныбжьыщIэхэм я бжыгъэр цIыхуи 160-м щхьэдэхащ. Узыншагъэм теухуауэ зи лъэкIыныгъэр нэхъ мащIэ щIалэгъуалэм еджэныгъэр тынш ящыщIыным, зыхуей-зыхуэныкъуэхэмкIэ къызэгъэпэщыным куэд лъандэрэ иужь итщ КъБКъУ-р, а гупыжыр абы къызэрехъулIэми шэч хэлъкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къулеягъэ лъапIэхэм ящыщщ

2022-08-09

 • ШыщхьэуIум и 9-р ЩIыпIэдэлъху лъэпкъхэм — щалъхуа щIыналъэм щыпсэужхэм — я махуэщ. Ар гъэлъэпIэнымкIэ унафэр 1994 гъэм и дыгъэгъазэм ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм къыщащтащ (International Day of the World’s Indigenous People).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

IуэрыIуатэ дыщэ пхъуантэ

2022-08-09

 • Бажэм и тхылъыр
 • Пщыхьэщхьэм шы гуартэр Долэт игъэхъуну дихуащ.
 • Зы заул текIауэ Долэт щхьэукъуащ. Абы ирихьэлIэу бажэжь цIыкIу гуэр шы гуартэм къыхыхьащ. Абы хэту дыгъужь мэжэщIалIэр къыбгъэдыхьащ.
 • — СлIо, бажэжь цIыкIу, мыбы ущIыхэтыр?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Псори удэзыхьэхт, узыщIэзышэт

2022-08-09

 • Адыгэ Iуэхум тепсэлъыхьын зыфIэфIхэр зэгуэр дыщызэхуэсат хьэрычэт лэжьэкIэм хуэкIуа Щокъуий Хьэсэн и лъэщапIэу Налшык къалэ и Къэбэрдей уэрамым тетам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЗымащIэ яхурикъужакъым

2022-08-09

 • «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 3:2 (3:1). Прогресс. «Биолог» стадион. ШыщхьэуIум и 7. ЦIыху 200 еплъащ.
 • Судьяхэр: Колтунов, Новиков, Головченкэ (псори Дон Iус Ростов щыщщ)
 • «Биолог-Новокубанск»: Суворов, Никитин (Гребенюков, 46), Каргин, Пунегов, Панченкэ, Пириев, Борисов (Черчесов, 88), Устинов (Саркисов, 88), Темыкъуэ (Юрьев, 70), Переверзов, Миносян (Юшко, 70).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Бгы къабзэхэр-2022»

2022-08-09

 • ШыщхьэуIум и 21-м Азау губгъуэм щIыуэпсыр хъумэным теухуа зэIущIэхэр, «Iэнэ хъурейхэр», мастер-классхэр, интерактив еджэныгъэхэр щекIуэкIынущ. Абы къищынэмыщIауэ, гукъыдэж зиIэ дэтхэнэ зыри ирагъэблэгъэнущ бгылъэ щIыпIэхэм ит зекIуапIэхэм, бгы куэщIхэм, псыхъуэхэм дэлъ пхъэнкIийр зэхуэхьэсыным теухуа, илъэс къэс ирагъэкIуэкI щэбэт щIыхьэхум. Дыкъэзыухъуреихь дунейр къабзэу щытыным хуэунэтIа жэрдэмым хэтыну хуейхэр «Бгы къабзэхэр-2022» зыфIаща щIыуэпс зэхьэзэхуэм и сайтым зыщатх хъунущ. Апхуэдэ Iэмал щыIэнущ шыщхьэуIум и 18 пщIондэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха