ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Август, 2022

Къалащхьэм ныбжьыщIэхэр щохьэщIэ

2022-08-02

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ хэтащ «ЩIэныгъэ» Урысей зэгухьэныгъэм къызэригъэпэща егъэджэныгъэ-узэщIыныгъэ Iуэхугъуэм. «Зауэ щIыхьым и къалэ» фIэщыгъэр зезыхьэ проектым хэту, Налшык щыхьэщIащ «ЗэхъуэкIыныгъэ инхэр» урысейпсо зэпеуэм, къэралпсо олимпиадэхэм щытекIуа ныбжьыщIэхэр. Ахэр къикIащ Урысей Федерацэм и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм, Донецк, Луганск цIыхубэ республикэхэм. ЦIыху 25-рэ хъу школакIуэ гупыр КIуэкIуэ Казбек щыгъуазэ хуищIащ республикэм и къалащхьэм и щIыпIэ телъыджэхэм, щIалэгъуалэм я мурад дахэхэр зрагъэхъулIэнымкIэ ди деж щыщыIэ Iэмал гъуэзэджэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЩIыпIэ дахэу аргуэру зы

2022-08-02

 • «ЗэгурыIуэныгъэмрэ» «Абхъазымрэ» я ут нэхъыщхьэхэм я зэхуакум къыщызэIуахынущ иджыри зы лъэс зекIуапIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Кавказыр  зрагъэцIыху

2022-08-02

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым нэгъуэщI къэралхэм къикIауэ щеджэ и студентхэмрэ волонтёрхэмрэ иджыблагъэ хэтащ «Кавказыр зыдогъэцIыху» зи фIэщыгъэ III Дунейпсо щIэнIуатэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыкIухэм я Iэпэгъу

2022-08-02

 • ЦIыкIухэр зэпымыууэ зыпэплъэ «Нур» сабий журналым и ебланэ къыдэкIыгъуэр къытIэрыхьащ. Ар зыхуэдэмрэ илъэс ныкъуэм къыдэкIахэм ихуа тхыгъэхэмрэ я гугъу къытхуищIащ журналым и редактор нэхъыщхьэ Аброкъуэ Беллэ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Зи Iуэху еплъыкIэр утыку къизыхьэф

2022-08-02

 • Журналист, публицист, щIэныгъэлI, тхакIуэ
 • Мэшыкъуэ Тэзэл и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу
 • Зыми хыумыгъэгъуэщэн, зи хъэтI зиIэж журналист, публицист, щIэныгъэлI, тхакIуэ Мэшыкъуэ Тэзэл Инал и къуэр ди республикэм и мызакъуэу, къэралым и щIыналъэ куэдми фIыуэ къыщацIыху. ШыщхьэуIум и 3-м зи ныбжьыр илъэс 80 ирикъу нэхъыжьыфIыр республикэм и жылагъуэ, политикэ гъащIэм жыджэру хэтащ, ноби Iуэхугъуэ зэхуэмыдэхэм теухуа и гупсысэхэр иIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Адрейхэм къащхьэщыкIыу

2022-08-02

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэмкIэ музейм гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн къыщызэIуахащ. «Исключение» зыфIаща выставкэм утыку къыщрахьащ «Синдикат» зэгухьэныгъэм хэт сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкI- хэр. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэмрэ «Периметр» творческэ лабораторэмрэ я дэIэпыкъуэгъуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

ПщафIэхэм я фестиваль

2022-08-02

 • ПщафIэхэм я Кавказ Ищхъэрэ ассоциацэм «Архъыз» курортым щызэхуешэс ди щIыналъэхэм я пщафIэ нэхъыфI дыдэу 50. Бадзэуэгъуэ мазэм и иужьрей махуитIым ахэр зэпеуащ лъэпкъ шхыныгъуэхэр гъэхьэзырынымкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Си къуажэм фыкъеблагъэ»

2022-08-02

 •  А фIэщыгъэм щIэт зэхыхьэ гукъинэжхэр щекIуэкIащ Бахъсэн районым хыхьэ Къулъкъужын Ипщэ, Жанхъуэтекъуэ, Кременчуг-Константиновскэ къуажэхэм щэнхабзэмкIэ я унэхэм. Ар траухуащ республикэм и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъур мы гъэм зэрагъэлъапIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нэхъапэм къыттемыкIуахэми иджы дыкъыхагъащIэ

2022-08-02

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Ротор» (Волгоград) — 0:2 (0:1). Налшык. «Спартак» стадион. Бадзэуэгъуэм и 30-м. ЦIыху 250-рэ еплъащ.
 • Судьяхэр: Капленков (Мэзкуу), Багдасаров (Владикавказ), Магомедов (Мэхъэчкъалэ).
 • «Спартак-Налшык»: Мицаев, КIэдыкIуей, Далиев, Мэкъуауэ, Белоусов, Хьэшыр (Черткоев, 74), Торосян, Масленников, Дэхъу (Ашуев, 59), ЛIуп, ХъутIэ (Топурие, 64).
 • «Ротор»: Кокарев, Зуйко (Шарков, 72), Обивалин, Пелих, Мартынов, Магомедов (Сафронов, 64), Ахмедханов (Алейник, 86), Мартусевич, Бутаревич, Козлов (Умаров, 64), Максименкэ.
 • Топхэр дигъэкIащ: Ахмедхановым, 45+2 (0:1). Ахмедхановым, 56-пенальтикIэ (0:2).
 • Дагъуэ къыхуащIащ Далиевым, Зуйковым, Ашуевым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол