ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Август, 2022

ЩIэныгъэ лъагэм хуача япэ лъэбакъуэхэр

2022-08-11

  • КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щахуэзащ республикэм и Iэтащхьэм щIэныгъэмрэ инновацэхэмрэ хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщI щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм папщIэ игъэувауэ щыта саугъэтыр 2021, 2022 гъэхэм зыхуагъэфэщахэм. ЗэIущIэ гуапэм хэтащ  КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий,          КъБР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министр Езауэ Анзор.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Иджырей  мардэхэм  тету

2022-08-11

  • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам зригъэлъэгъуащ Дзэлыкъуэ район сымаджэщым и поликлиникэ къудамэм щекIуэкI зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр здынэсар. Ар ягъэзащIэ «КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и IэнатIэм цIыхухэм япэ дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуащIэ и IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжын» щIыналъэ программэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Бахъсэныпсым  и  къарур

2022-08-11

  • 1936 гъэр къэунэхуагъащIэ СССР-м и тхыдэм IуэхушхуэхэмкIэ хыхьащ. Псом япэу къэралым и конституцэщIэ къызэращтамкIэ. Нэхъыжьхэм ящIэж дыгъэгъазэм и 5-р ягъэлъапIэу икIи мылэжьэгъуэу зэрыщытар — Закон Нэхъыщхьэм и махуэу ягъэуват. Абы къилъытащ Совет Союзым социализмэр нэсу щытекIуауэ (кIэухыу щытекIуауэ ягъэувар 1958 гъэрщ). НэгъуэщIу жыпIэмэ, мыкIуэдыжыну. АрщхьэкIэ, ди жагъуэми ди гуапэми, социализмэри абы и къэзэуныгъэхэри, зэрытлъагъущи, кIуэдыжащ. Уегупсыс зэрыхъунумкIи, къимыгъэзэжыну, ауэ ар нэгъуэщI Iуэхущи, дыкъытеувыIэнкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дахагъэм  и  зэхэлъыкIэр

2022-08-11

  • Налшык къалэ Къэбэрдей уэрамым тет «ЗэбгъузэнатIэ» зи фIэщыгъэ арт-утыкум «Хъурджанэхэр» зыфIаща Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэныр иджыблагъэ щекIуэкIащ. Урысейм ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и къулыкъущIапIэр и щIэгъэкъуэну ар къызэрагъэпэщащ «Хъурджанэхэр» литературэ хасэмрэ КъБР-м УнэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ щIалэгъуалэм ядэлажьэ и центрымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хым и щIыIукIэ илъэс 50

2022-08-11

  • Налшык щекIуэкIа «Си щIыпIэ жыжьэ» зэпеуэм хэта журналистхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым теухуауэ ятхыжахэм къыпыдощэ. Нобэрей тхыгъэр и IэдакъэщIэкIщ «Гагинские вести» газетым и корреспондент Востроконов Сергей. Журналистым Налшык щыIэу и илъэс 50-р къригъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Офицерих  къыщыхъуа унагъуэм  я  нэхъыжь

2022-08-11

  • Хабзэ зэрыхъуауэ, шыщхьэуIум и 12-м ягъэлъапIэ Урысейм и Дзэ-Хьэуа Къарухэм я махуэр. И IэщIагъэкIэ абы пыщIахэм ящыщщ Аргудан къуажэм щыщ, Нарткъалэ щыпсэу, мы гъэм мэлыжьыхьым и 6-м зи ныбжьыр илъэс 83-рэ ирикъуа Мэремкъул Лиуан (Леонид) КIымэ и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ныбжьэгъу зэхуэхъуауэ зэбгрокIыж

2022-08-11

  • Хабзэ зэрыхъуам тету, КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проектхэмкIэ и министерствэм гъэмахуэм Налшык зыщагъэпсэхуну кърегъэблагъэ нэгъуэщI щIыпIэхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэр. Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыхьэщIащ Осетие Ищхъэрэ – Аланием, Ставрополь крайм, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм, Сирием щыщ ди къуэшхэм я бынхэр. Мы гъэм япэу «Ди хэкуэгъухэм я лагерь-2022» проектым къыхагъэхьащ Донецк ЦIыхубэ Республикэм къикIа цIыкIухэри. Ахэр сабий 19 мэхъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

Гъуэгуанэм и ныкъуэм гупитI щафIокIуэд

2022-08-11

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм и япэ къекIуэкIыгъуэр щиухым ирихьэлIэу командитI хэщIа хъуащ. Япэм зэхьэзэхуэм хэкIыжа Налшык и Олимп резервхэр щагъэхьэзыр спорт школым и гъэсэнхэм иджы гъусэ яхуэхъуащ зэпеуэм зэрыщIидзэрэ иужь увыпIэм къимыкI «Псыкуэд-Марвил»-р. Нэхъапэм ахэр зыхэта зэIущIэхэм къарикIуа бжыгъэхэр турнир таблицэм къыхахыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Зэгухьэныгъэм и бэракъхэр Iуащхьэмахуэ щаIэт

2022-08-11

  • «Германием щыIа дзэ гупым я ветеранхэм я зэгухьэныгъэ»  щIыналъэ къудамэм «ВоенТекстильПром» компанием дэщIыгъуу республикэм щригъэкIуэкIащ «ТекIуэныгъэ къэзыхьа Iуащхьэмахуэ» хэкупсэ акцэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха