ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Август, 2022

Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэшыщIэхэм я ехъулIэныгъэхэр утыку кърахьэ

2022-08-04

  • Ди газетым еджэхэр зэрыщыгъуазэщи, Калининград областым щекIуэкIащ «Губгъуэм и урысейпсо махуэ-2022» гъэлъэгъуэныгъэр. Абы республикэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Сыжажэ Хьэсэн я пашэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэшыщIэхэм я лIыкIуэ гуп хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къабзагъэм хущIэкъуу

2022-08-04

  • «РусГидро»-м и волонтёр урысейпсо зэгухьэныгъэм къыхилъхьа жэрдэмым ипкъ иткIэ, Сабийхэм ядэлажьэ щIыуэпс-биологие центрымрэ гидроэнергетикхэмрэ Налшык псыхъуэм дэлъ пхъэнкIийр зэхуэхьэсынымкIэ, зэхэдзынымкIэ, зэхэхауэ идзынымкIэ «Хъумэ!» зи фIэщыгъэ Iуэхугъуэшхуэ ирагъэкIуэкIащ иджыблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дунейпсо хабзэм тету дамэгъу зэхуэхъуат

2022-08-04

  • Тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор Дзэмыхь Къасболэт и лэжьыгъэм къызэрыхэщымкIэ, XVI лIэщIыгъуэм икухэм Шэрджэсым и гъунапкъэ дыдэу щыта Къэбэрдейм щыIа щытыкIэр ткIий икIи хьэ-лъэ хъуат, пщыхэр зэныкъуэкъужу, лIыфIыпIэ зэримыгъахуэу зэпэуврэ зэзэуэжу зэрыщIадзам къыхэкIыу. Ар бийм Iэзэу къигъэсэбэпырт: щIэх-щIэхыурэ лъахэм къытеуэрт, зауэ гуащIэ кърищIылIэрт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

БгъуэнщIагъхэр  зи кIуапIэхэр

2022-08-04

  • Гъэ къэси хуэдэу, шыщхьэуIум и 4-р щIыпIэ куэдым узыщримыхьэлIэ IэщIагъэм, спелеологием, ирилажьэхэм я махуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъегъэлакIуэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэхуос

2022-08-04

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Адыр-Су аузым и лъагапIэм Урысей МЧС-м и къегъэлакIуэхэм щрагъэкIуэкI альпинизмэм теухуа урысейпсо зэхыхьэ. Абы хэтщ цIыху 72-рэ — ахэр ди къэралым и щIыналъэ зэмылэужьы- гъуэхэм щыIэ МЧС-м я къегъэлакIуэхэрщ. Зыщагъасэ метр 2300-рэ лъагагъым. Ахэр гуэшащ, альпинизмэмкIэ я разрядым ехьэлIауэ, дэтхэнэ гупми инструктор-методист егъэбыдылIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Унагъуэм я IэдакъэщIэкIхэр

2022-08-04

  • Мы махуэхэм Лъэпкъ музейм щагъэлъагъуэ Хъэлил зэщхьэгъусэхэм я IэдакъэщIэкIхэр — Заур ищIа сурэт гъэщIэгъуэнхэмрэ Фатия триха сабий сурэтхэмрэ. Гъэлъэгъуэныгъэр абыхэм тыгъэ хуащIащ Заур и адэ-анэм — Тузаррэ Жанзилэрэ. Ахэр зэрызэдэпсэурэ илъэс 60 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

«Си къуажэ ПсыкIэху къыдэплъэ»

2022-08-04

  • Апхуэдэ фIэщыгъэм щIэту ПсыкIэху къуажэм щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр, Бахъсэн районыр илъэси 100 зэрырикъум хуэгъэпса фестиваль дахэ. Щэнхабзэм и лэжьакIуэхэмрэ къуажэдэсхэмрэ къызэрагъэпэщат Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу лъэпкъхэм къагъэсэбэп хьэпшыпхэм ехьэлIа декоративно-прикладной гъэлъэгъуэныгъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЗэпэщIэтыныгъэ  гуащIэхэр йокIуэкI

2022-08-04

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм и епщыкIуплIанэ джэгугъуэм хыхьэ зэIущIэхэр зыгъэпсэхугъуэ махуэ блэкIахэм зэхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол