ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТекIуэныгъэм хуешэ

2016-05-24

 • ТекIуэныгъэм и махуэшхуэм ирихьэлIэу Налшык и ипподромым зи чэзу шыгъажэ махуэр щекIуэкIащ. ЦIыхухэр абы куэду къекIуэлIат.
 •  
 • КърихьэлIахэр пщIэншэу шыгъажэм еплъыну Iэмал зэрагъуэтам къищынэмыщIауэ, губгъуэ пщэфIапIэ къызэIуахам щрагъэшхащ гречкэрэ лырэ зэщIэлъу, лэкъум, кхъуей.
 • Шыгъажэ махуэм и саугъэт нэхъыщхьэр къэхьыным хухаха зэхьэзэхуэр  япэ ирагъэщащ. Метр 1600-рэ зи кIыхьагъ гъуэгуанэм нэхъ лъэщу къыщалъытэрт Байрамуко-вым иш Зубаиррэ Сэкрэк Заур и гъэхъун Итколрэ. ИкIи пэж дыдэу а тIум я зэпэщIэтыныгъэм зэдэжэм и япэ секундхэм щыщIадзащ. Иужьрей метр 300-м пашэныгъэр иубыдащ Иткол. АрщхьэкIэ Зубаир дригъэкIуэкIа бэнэныгъэ гуащIэм ар апхуэдизкIэ игъэмэхати, иужь итахэм яхэту къакIуэурэ напIэзыпIэм зизыча Эриомар къылъэщIыхьэжащ икIи финишым зэгъусэу къэсащ. Иджы текIуар наIуэ зэращIынур траха сурэтымкIэт. КъызэрыщIэкIамкIэ, Шыкъ Астемыр къигъэжа Эриомар миллиметр зыбжанэкIэ япэу финишым зэпрыкIащ.
 • КъыкIэлъыкIуэ саугъэтым, 115-нэ шу дивизэм и щIыхькIэ ягъэувам, километритI гъуэгуанэм щыщIэбэнащ шы нэхъыжь-хэр. Шыгъажэм дихьэх-хэм зэрыхуагъэфэщам хуэдэу, зэманыфIкIэ къыкIэлъыкIуэм щхьэдэхри, япэу къэсащ «Малкинский» шы заводым и гъэхъун, шууей Шыкъ Астемыр зытеса Сармат.
 • АдэкIэ къекIуэлIахэр дихьэхауэ кIэлъыплъащ адмирал Головко Арсений и фэеплъ саугъэтым щIэбэна илъэситI ныбжьым ит шыхэм я къызэдэжэм. Абы япэу финишыр къыщызэпичащ «Къэбэрдей» шы заводым щагъэхъу Сагал. Метр 1200-рэ зи кIыхьагъ гъуэгуанэм ар къыщигъэжащ шууей Сыжажэ Рустам. ЕтIуанэу къэсащ Сагал и къуэш дыдэ, а заводым къыщыхъуа Мальсаг.
 • Совет Союзым и ЛIыхъужь Байсултанов Алим и цIэкIэ ягъэува саугъэтым щхьэкIэ метр 1000-м щызэхьэзэхуахэм я гупым пашэ щыхъуащ шууей Къардэн Амир къигъэжа, Байбековым и шыбз Камилэ.
 • КъыкIэлъыкIуэу метр 1600-м къыщызэдэжащ илъэсищ нэхърэ нэхъыжь хакIуэхэр. Совет Союзым                и ЛIыхъужь Яхэгуауэ Михаил и фэеплъ саугъэтыр зыIэригъэхьащ Ингул. ПщыукI Амир игъасэ шыр къигъэжащ мастер-шууей Къэжэр Амир.
 • Совет Союзым и ЛIыхъужь Иллазаров Исай и саугъэтым метр 1000-м щыщIэбэнари илъэсищ           нэхърэ нэхъыжь хакIуэхэращ. Куэдым хуамыгъэфэщауэ, гъуэгуанэр япэу къызэпичащ Африкэ Ип-щэ Республикэм и ипподромхэм ехъулIэныгъэр щызыIэщIэзымыгъэкIыу щыта, иджы «Малкинский» шы заводым щагъэхъу Антиус. Ари текIуэныгъэм хуэзышар шууей Шыкъ Астемырщ.
 • Шыгъажэ махуэр иризэхуащIыжащ илъэсищ ныбжьым ит шыбзхэм я къызэдэжэмкIэ. Налшык къалэм и саугъэтыр метр 1600-рэ зи кIыхьагъ гъуэгуанэм къыщихьащ «Малкинский» шы заводым и гъэхъун Камилэ. Иужьрейри финишым япэу къигъэсащ махуэшхуэм нэхъапэIуэкIэ текIуэныгъищ къыщызыхьа шууей Шыкъ Астемыр.
 • — Нобэрей махуэшхуэр тхуэугъурлын Тхьэм ищI! Адыгэ лъэпкъым ижь-ижьыж лъандэрэ шыхэр фIыуэ долъагъу. Шыгъажэхэм сытым дежи дыдехьэх. Илъэсибл ныбжьым къыщыщIэдзауэ си къуэш нэхъыжьхэм шыгъажэхэм сыкъыздашэн щIадзащ икIи ар хуабжьу си гум дыхьащ. ИкIи Урысейм щекIуэкIхэм къищынэмыщIауэ, хамэ къэралхэми сыкIуэурэ дишхэм я къэжэкIэм сыкIэлъоплъ, — жиIащ Нартан къуажэ щыщ Хьэждэгу Анатолэ. — Ди ипподромыр иджыпсту зэрыува щытыкIэ дахэр и фIыщIэу къэплъытэ хъунущ абы и унафэщI Щоджэн Хьэчим.
 • КъыкIэлъыкIуэ шыгъажэ махуэр Налшык и ипподромым щызэхэтынущ накъыгъэм и 29-м. А махуэм лъэпкъыш къабзэхэр щIэбэнынущ «Спринтерский», «Фанта» саугъэтхэм.
 • КЪЭХЪУН  Бэч.