ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хартием Iэ щIадз

2016-01-23

  • Урысей бизнесым Коррупцэм пэщIэтынымкIэ и хартием зэрыхыхьамкIэ щыхьэт тхылъыр «Къэббалъкъэнерго» ПАО-м и управляющэ унафэщI Дохъушыкъуэ Аслъэн КъБР-м и Сату-промышленнэ палатэм щIышылэм и 19-м щратыжащ.
  •  
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Сату-промышленнэ палатэм и Iэтащхьэ ГъукIэлI Хьэсэн зэрыжиIамкIэ, республикэм и IуэхущIапIэхэм ящыщу хартием япэу Iэ щIэзыдзар «Къэббалъкъэнергорщ». Апхуэдэу ягу къигъэкIыжащ дарэгъу пэжхэм я урысейпсо реестрым хатхэн папщIэ, хартием Iэ щIэзыдза предприятэхэр КъБР-м и ТПП-м зэригъэлъэгъуэнур.
  • Дохъушыкъуэ Аслъэн къыхигъэщащ, хартием Iэ щIэзыдзхэм яхь жэуаплыныгъэм хэпщIыкIыу зэрыхэхъуэм щхьэкIэ къэмынэу, республикэм и адрей организацэхэри я щапхъэм ирикIуэну зэрыщыгугъыр.
  • Урысей бизнесым Коррупцэм пэщIэтынымкIэ и хартиер, организацэхэм я Iуэху зехьэкIэм и мызакъуэу, я хьэрычэтщIэгъухэмрэ къэралымрэ хуаIэ щытыкIэри хыхьэу, а обществэм хэт компаниехэм коррупцэм зэребэн программэ хэхахэр зэрыпхагъэкI икIи зэрагъэзащIэ тхылъщ. КъищынэмыщIауэ, финанс кIэлъыплъыныгъэр, IэщIагъэлIхэр егъэджэныр, гъэсэныр, ефIэкIыныгъэ лейм щыхъумэныр, хабзэхъумэ IэнатIэхэм ядэлэжьэныр, нэгъуэщI Iуэхугъуэхэри хартием къызэрегъэпэщ. Мы зэманым ирихьэлIэу предприятэ щихым щIигъум хартием Iэ щIадзащ.
  •  
  • Мазуренкэ Маринэ.