ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Балъкъыз Валерэ хахыж

2014-03-13

  • КъБР-мкIэ МВД-м и деж щыIэ Жылагъуэ советым и япэ зэIущIэ екIуэкIащ.
  •  
  • Васильев Сергей

  • Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ по­лицэм и генерал-лейтенант Васильев Сергей Жы­ла­гъуэ советым защыхуигъазэм министерствэмрэ советымрэ я зэдэлэжьэныгъэм и мурад нэхъыщ­хьэр цIыхухэм полицэм къыхуащI дзыхьыр егъэфIэкIуэныр, жылагъуэмрэ хабзэхъумэхэмрэ я зэпыщIэны­гъэр гъэбыдэныр арауэ зэрыщытыр къыхигъэщащ.
  • ЩытыкIэ гуапэм иту зэIущIэм кърихьэлIахэм Жылагъуэ советым зэрыхэтым щыхьэт техъуэ удостоверенэхэр иратащ. Абы и унафэщIу псори зэдэа­рэ-з­ыуэ хахыжащ КъБР-м и Театр лэжьакIуэхэм я союзым хэт, УФ-м щIыхь зиIэ и артист Балъкъыз Валерэ.
  •  
  • Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу
  • КъБР-м щыIэм и пресс-IуэхущIапIэ.