ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дэтхэнэми и псэукIэ иIэжщ

2014-03-13

 • Евромайданыр Киев щытекIуа иужь гъэ­щIэ­гъуэн куэд къыщIэщу хуежьащ: революционерхэр щы­гъуазэ хъуащ къулыкъу зы­Iэ­щIэ­лъа языныкъуэхэм я мылъкур къыздрахам. Ар телъыджэщ.
 •  
 • Доллар мелуан 17 къудей
 •  Тимошенкэ Юлие иджыпсту власть иIыгъкъым. АрщхьэкIэ псоми ящIэ унафэ зы­щIыр хэтми. Юлие иIэщ и «штабыр» зы­щIи­гъэтIысхьэн: езыр щалъхуа Днепропетровск лъапсэ уардищ, Киев и гъунэгъуу апхуэ­дэ дыдэу тIу. IэщIагъэлIхэм къалъытэ псори зэхэту абыхэм доллар мелуан 17-м (!) нэб­ла­гъэ я уасэу.
 • ЖытIэнщи, щыуэ зэтет унэхэм ящыщ дэтхэнэми лифт щIэтщ. Иужь зэманым Юлие зыщыпсэуа «унэ цIыкIу» (Киев и гъунэгъуу псы Iу­фэм Iутым дыгъэ зегъэупIи щиIэщ) сакъыу яхъумэм зи нэгу зезыгъэужьхэр зэрыс кхъухьхэм я къе­кIуэлIапIэхэр хэту.
 •  Кличко
 •  ЗэратхамкIэ, боксер-политикыр Киев и кум Хмельницкий Богдан и цIэр зезыхьэ уэрамым щопсэу, пащтыхь зэманым яухуа къатих унэм и зэхуэдитIыр ейуэ. Мыбы жеипIэ пэшу 6, зыгъэпскIыпIэу 4, псыунэуи апхуэдиз, зи лъэгур абджыпскIэ къищIыкIа библиотекэ, хьэ­щIэ­хэм я пэшитI, кърагъэблэгъахэм щаIущIэ пэ­шышхуитI. Псори зэхэту апхуэдэ псэуалъэр доллар мелуанищым нэс и уасэу къалъытэ.
 • АрщхьэкIэ украин журналистхэм Киев ар­гуэ­ру фэтэрих къыщахутащ 1971 гъэм къалъхуа Кличко Виталий гуэрым ейуэ. Боксерыр хуея­къым а псэупIэхэр декларацэм иритхэну. Псори зэхэту доллар мелуани 5 и уасэу жаIэ.
 • Нэмыцэ прессэм Гамбург къыщигъуэтащ Кличко и «унэжь цIыкIу». Аращ абы и хэщIапIэ нэхъыщхьэуи къыщIэкIынур.КъатиплIу зэтет унэр Гамбург и щIыпIэ нэхъ хэплъыхьахэм ящыщ зым щаухуащ. Ауэ Кличко и лъапсэр псоми йофIэкI. IэщIагъэлIхэм къалъытэ ар еврэ мелуани 2,5-м нэблагъэ и уасэу.
 • Янукович и машинэхэр
 •  Украинэм и президенту щытар щыпсэуа «Межигорье» куэд тражыIыхьащ. Псом хуэмыдэу Киев и гъунэм щиIэ унэм къыща­гъуэта дыщэ батоным. А дыщэ килограммитIым доллар мини 100 къыщIэ­кIы­нущ. ар­щ­хьэ­кIэ нэхъ телъыджэ ящыхъуар Янукович и автомобилыжьхэрщ. Гаражым бензин игъэ­хъуапIэ, автомашинэ 31-рэ щIэтщ. Абыхэм яхэтщ 1950-1960 гъэхэм къыщIагъэкIахэу иджы гъуэтыгъуей хъуахэр: «Победа», «Хорьх», «Роллс-Ройс», уеблэмэ СССР-м и Iэ­тащхьэхэм къызэракIухьу щыта ЗиМ — «Чайкэхэр», мотоцикл зэмылIэужьыгъуэу 8. А псори доллар мелуани 3,5-рэ и уасэу къалъытэ.
 •  Илъэс 60-кIэ
 •  Киев и гъунэм щыIэщ прокурор нэхъыщ­хьэм и унэу метр зэбгъузэнатIэ 500 къы­зэ­ры­кIыр. Ари телъыджэ ящыхъуащ псоми. Пасэрей тхьэ­напэхэр, Инджылхэр щалъэ­гъуащ езыр щы­лажьэ пэшым. Блынхэм фIэлъщ сэшхуэхэр, Янукович и гъусэу зытри­гъэха сурэтыр.
 • Риэлторхэм къалъытэ, щIэлъхэр хэмыту, езы унэ къудейр доллар мелуани 3-м нэс и уасэу. Прокурор нэхъыщхьэм и улахуэр зэрымыиныр (декларацэм къызэрыщыгъэлъэ­гъуамкIэ, зы илъэсым доллар мин 50 нэбла­гъэ), абы а «унэжь цIыкIум» папщIэ ахъшэ илъэс 60-кIэ зэхуихьэсын хуейщ — емышхэу икIи емыфэу, вакъи лъэпэди къимыщэхуу! Пшонкэ и ныбжьыр иджы дыдэ илъэс 60 зэрырикъуар къэплъытэмэ, гъэщIэгъуэнщ. КъызэрыщIэкIамкIэ, абы ахъшэ зэхуихьэсащ къыщалъхуа махуэм къыщыщIэдзауэ.
 • *  *  *
 • Къэгъэлъэгъуэн хуейм Украинэм теты­гъуэр щызубыдахэм властыр зыIэрагъэ­хьэн и пэкIэ я мылъкур зэрызэрагъэпэщар. Кличко и хэ­хъуэр къыздикIар гурыIуэгъуэщ — ар дуней псом щыцIэрыIуэ спортсменщ. Ауэ дэнэ Тимо­шенкэрэ Яценюкрэ а псори къыздрахар? А уп­щIэм и жэуапыр къэлъыхъуэн хуейщ.
 • НЕКРАСОВ Алексей.
 • «Комсомольская правда»