ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТIэкIурашэ и пшынэр

2014-03-12

  •    Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыбгъуэтынкъым пшынауэ зыдэмыс къуажэ. Ди япэкIэ псэуа нэхъыжьыфIхэм я Iэпэгъуу щыта макъамэ Iэмэпсымэр хуэсакъыу яхъумэрт, а гъуазджэм пщIэ лей хуащIырт. Псыгуэнсу жылэми дэсащ Щэбэтыкъуэ ТIэкIурашэкIэ еджэу пшынауэ Iэзэ. И Iэпэм дыщэ къыпощ, жыхуаIэм хуэдэт ар, цIыху куэдым дэрэжэгъуэ яритырт.
  •  
  •    Хэку зауэшхуэм и ужь зэмант, нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм мэкъумэш Iэмэпсымэхэр зэтракъутауэ, цIыхухэр Iэпщэрылажьэт. Зэман бзаджэти, колхоз хьэсэхэр жэмкIэ явэрт, белкIэ къатIырт. Псыгуэнсудэсхэр, цIыкIуи ини, губгъуэм щылажьэрт. Махуэ псом колхоз хьэсэм хадапщIэ щыIа щIалэ­гъуалэм я фIанэхэр ягъэтIылъырти, Щэбэтыкъуэхэ я пщIантIэшхуэм щызэхуэсырт. Ахэр къыщIэкIуар ТIэкIурашэ къыгурыIуэнтэкъэ?! Куэдрэ узэзыгъэлъэIу пшынауэхэм ящыщтэ­къым ар. Макъамэ дахащэ зэмы­лIэу­жьыгъуэ­хэр и пшынэм къригъэкIыу щIедзэ. БлэкIри къыблэкIыжри пщIантIэм къыдыхьэурэ хэт уэрэд къыхедзэ, хэти къофэ, пщIантIэм зэрыдэмыгъахуэу джэгур уэрамым къыщызэрыхь къэхъуу. ГъэщIэгъуэнракъэ, апхуэдиз зэрызехьэм зыгуэрым чэф иIэу, мыхъу­мыщIагъэ къипсэлъу урихьэлIэнтэ­къым. А зэманым учэфу зыгуэрым укъи­лъагъуныр напэтехышхуэт.
  •    Апхуэдэу колхозхэтхэр зыгъэгушхуэу, дэрэжэгъуэ езыту щыта ТIэкIурашэ, унагъуэ гуэрым пшыхь иIэмэ, и пшынэ фIыцIэшхуэр иIыгъыу кIуэрти, Iуэхур ядиIэтырт. ЗэманыфI дэкIащ ТIэкIу­­рашэ дунейм зэрехыжрэ, Тхьэм ахърэт нэху кърит!
  •    Псыпэр зэрыжэм псыкIэр ирокIуэ. Щэбэтыкъуэм и бынхэми гъуазджэр я Iэпэгъу хъуащ. И къуэ нэхъыжь Наурбий Сталиным и цIэр зэрихьэу Псы­гуэнсу дэта колхозым и духовой оркест­рым илъэс куэдкIэ хэтащ. Абы и ­къуэш нэхъыщIэ Натбий Саратов дэт консерваторэр ехъулIэныгъэкIэ къиухауэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Музыкэ театрым дирижёр нэхъыщхьэу щолажьэ. Натбий и къуэ Заур а IуэхущIапIэм и концертмейстер нэхъыжьщ.
  •  
  • ЯХЭГУАУЭ Берд.
  •