ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ щылажьэхэр ягъэмащIэ

2014-02-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий Iэ щIидзащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал властым и гъэзэщIакIуэ органхэм я зэхэлъыкIэм и IуэхукIэ» Указым. Абы ипкъ иткIэ КъБР-м и Правительствэм и зэхэлъыкIэр ягъэтэмэмыж икIи министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я лэжьакIуэхэр процент 15-кIэ ягъэмащIэ. Абыхэм къадэ­кIуэу IэнатIэ щхьэхуэхэм я къызэгъэпэщыкIэм зэхъуэкIыныгъэхэр халъ­хьащ икIи абыхэм я унафэщIхэр ягъэуващ.
 • Министерствэу 8-м я зэхэлъыкIэхэр яхъуэжащ: Къэрал мылъкумрэ щIы IуэхухэмкIэ министерствэр иджы Къэрал комитетщ, Узыншагъэр хъумэнымрэ курортхэмкIэ министерствэр Узыншагъэр хъумэнымкIэ министерствэщ, Спортымрэ туризмэмкIэ министерствэр СпортымкIэ министерствэрэ Курортхэмрэ туризмэмкIэ къэрал комитету зэгуагъэкIащ, Егъэджэны­гъэмрэ щIэныгъэмкIэ министерствэр иджы ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ министерствэщ, ЦIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмкIэ, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэмкIэ министерствэр Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ къэрал комитетщ, Ухуэныгъэмрэ архитектурэмкIэ министерствэр Ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ министерствэщ, ЭнергетикэмкIэ, псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмрэ тариф политикэмкIэ министерствэр Энергетикэмрэ тарифхэмкIэ къэрал комитетщ, ТранспортымкIэ, связымрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ министерствэр Транспортымрэ     гъуэгу хозяйствэмкIэ министерствэщ.
 • КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэхэр зыкIэ нэхъ мащIэ ящIащ.
 • Апхуэдэу Мэз хозяйствэмкIэ къэрал комитетыр зэхуащIыжри, абы и къалэнхэр игъэзэщIэну ЩIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ министерствэм иратыжащ, Къэралыр зыхуеинухэмкIэ заказхэр хэгуэшэнымкIэ къэрал комитетыр зэхуащIыжащ.
 • КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэхэу Алътуд Юрий, Уянаев Казым сымэ, КъБР-м и Правительствэм и къуэдзэ Марьяш Иринэрэ Фырэ Русланрэ ягъэуващ.
 • Мусуков Алий КъБР-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министру, Тутыкъу Анзор ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ министру, Шэт Ирмэ узыншагъэр хъумэнымкIэ министру, Емуз Нинэ егъэджэны­гъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ министру, АфIэунэ Ас­лъэн спортымкIэ министру, Къумахуэ Мухьэдин щэнхабзэмкIэ министру, Тюбеев Альберт лэжьыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ министру, Налшык къалэ округым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр иджыри къэс зыгъэзэщIа Кладько Игорь промышленностымрэ сатумкIэ министру ягъэуващ. ЩIы Iуэху­хэмрэ мылъкур зехьэнымкIэ къэрал комитетым и унафэщI хъуащ зэхуа­щIыжа министерствэм и Iэтащхьэу щыта Тонконог Аннэ, КъБР-м и Къэрал къурш заповедникым и унафэщI къулыкъум тета Газаев Мухътар щIы­уэп­сым и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ министрщ. ЭнергетикэмкIэ, псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмрэ тариф политикэмкIэ министру щыта Кучменов ТIэхьир Энергетикэмрэ тарифхэмкIэ къэрал комитетым и унафэщIу ягъэуващ.
 • А махуэ дыдэм, 2014 гъэм мазаем и 12-м, Налшык къалэ округым щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ и Советым и сессие екIуэкIащ. Абы щIыналъэ ад­ми­нистрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр игъэзэщIэну щагъэуващ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэ­дзэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къуэ­дзокъуэ Мухьэмэд.
 • Сессием къыщащта унафэм ипкъ иткIэ къалэм и Iэтащхьэм иIэу щыта къуэдзэу 7-р 4-м нэсу ягъэмэщIащ. Иджы щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэхэм я къулыкъухэр яIыгъынущ архитектурэмрэ къалэр ухуэнымкIэ департаментым и унафэщI КхъуэIуфэ Иринэ, КъБР-м и Парламентым ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым и унафэщI Жанатаев Сэлим, финансхэмкIэ департаментым и унафэщI КIасэ Динэ сымэ. ЩIыпIэ советым и депутат Тонконог Анатолий къагъэлъэгъуащ къалэ администрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэм и къулыкъум ягъэувын папщIэ.
 • Налшык къалэ округым, адрей муниципальнэ щIыналъэхэм я администрацэхэм я унафэщI аппаратхэм я зэхэлъыкIэр гъэтэмэмыным, къулы­къущIэхэр нэхъ мащIэ щIыным хуэунэтIа лэжьыгъэм адэкIи пащэнущ.
 •  
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
 • Правительствэмрэ я
 • пресс-IуэхущIапIэ.