ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ахъшэу хухахым хохъуэ

2014-02-01

  •   2014 гъэм щIышылэм и 1-м щегъэжьауэ Социальнэ страхованэмкIэ фондым ит пособиехэм хэхъуащ.
  •   
  • Анэмрэ сабиймрэ я ахъшэм и коэффициентыр 1,05-кIэ яIэтащ. Сабий зыгъуэтым зэ етыгъуэу хухахым сом 700-м нэблагъэ хущIагъуащ. Иджы ар сом 13741-рэ кIэпIейкIэ 99-рэ мэхъу. Медицинэ IуэхущIапIэхэм я учётым пасэу ув цIыхубз уэндэгъум зэ етыгъуэу сом 515-рэ кIэпIейкIэ 33-рэ хухахынущ, япэ сабийм кIэлъып­лъым мазэ пособиеу сом 2576-рэ кIэпIейкIэ 63-рэ, етIуанэ — ещанэ сабийм — сом 5153-рэ кIэпIейкIэ 24-рэ е нэхъыбэ дыдэу сом 17990-рэ кIэпIейкIэ 11-рэ яIэрыхьэнущ.
  •  Дунейм ехыжар щIэлъхьэным сом 5002-рэ кIэпIейкIэ 16-рэ хуозэ.
  •  ЛэжьапIэ IэнатIэм фэбжь щызыгъуэтхэмрэ уз гъэтIылъа зиIэхэмрэ фIэкIыпIэншэ страхованэмкIэ ират ахъшэ бжыгъэми зихъуэжащ. Зэ етыгъуэ пособиер нэхъы­бэ дыдэу сом 80534-рэ, мазэ къэс хухахыр сом 61-рэ 920-рэ хъууэ ягъэуващ.
  •  Урысей законодательствэм ипкъ иткIэ, мазэ улахуэ нэхъ мащIэ дыдэр мы гъэм и пэщIэдзэм сом 5554-рэ хъууэ ягъэуващ. Ар тращIыхьащ цIыхубз уэндэгъухэм, бын зыгъуэтахэу, сабийм кIэлъыплъхэу мазэ къэс пособие зратхэм. УФ-м Социальнэ страхованэмкIэ и фондым социальнэ взносхэр зыхалъхьэну и зэзыгъэуIу Iыхьэр нэхъыбэ дыдэу мы гъэм зэрыхъунур сом мин 624-рэщ.
  •  И жэрдэмкIэ страхованэ зезыгъэщIхэм илъэсым халъхьэр сом 1932-рэщ.
  •  Страхованэм щымыщ ахъшэхэр (студентхэм, еджа­кIуэхэм, зэгурыIуэныгъэм тету мылажьэхэм, дзэ къулыкъущIэхэм, нэгъуэщIхэми хухахын хуей пособиехэр) Социальнэ страхованэмкIэ фондым (ФСС) и пIэкIэ дяпэкIэ зытынур щIыналъэхэрщ. Абы теухуа законым къару игъуэтащ.
  •  Погребняк Ольгэ.