ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ИлъэсыщIэ псейхэр

2013-12-24

  •   Дыгъэгъазэм и 15-м къыщыщIэдзауэ Налшык и щIыпIэ хэхахэм щолажьэ псей ща­щэ бэзэру 6.
  •   
  • Iуэхур тэмэму къы­­зэгъэпэщынымрэ абы кIэлъыплъынымрэ и пщэ далъхьащ Налшык къалэ администрацэм мылъ­кум­кIэ, сатумрэ хьэ­рычэтыщIэ Iуэху­хэм­кIэ и департаментым. Абы и нэIэ тетынущ илъэсыщIэ псей­хэр зыщэхэр щхьэ­хуэу ягъэува мардэхэм тетынымрэ сату щIы­пIэхэм къабзагъэ щы­гъэIэнымрэ.
  •  ШЭРЭДЖ Дисэ.