ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бдзэжьей цIыкIухэм я IэзэкIэр

2013-09-14

  • «Иппотерапия» (шым и Iэзэгъуэ), «герудотерапия» (псы дыуэм и Iэзэгъуэ) жыхуаIэу иджырей медицинэм къигъэсэбэп Iэмалхэм бдзэжьейхэмкIэ цIыхум еIэзэныр къахохъуэ. 1843 гъэм Австрием и биолог-щIэныгъэлI цIэрыIуэ Геккелем Иоганн япэу къигъуэтауэ щыта, Iэбжьанэ хуэдиз фIэкIа мыхъу бдзэжьей цIыкIунитIэ, «гарра руфа»-кIэ зэ­джэхэм ущрохьэлIэ Тыркум, Сирием, Ираным, Иракым я хы Iуфэхэм.
  •  
  • Бдзэжьей цIыкIухэр къызэрыпхуэгъэсэбэпынум пасэу
  •     щыгъуазэ хъуа КъуэкIыпIэ Гъунэгъу къэралыгъуэхэр абыхэмкIэ зэIэзэ узхэм ящыщщ куэдыр гугъу езы­гъэхь псориазыр. Абыхэм я IэзэкIэм укIэлъыплъыныр те­лъыджэщ, апхуэдизкIэ «жэуаплыныгъэ» яхэлъу щхьэж и къалэныр ягъэзащIэри. Узым зэщIищта фэр языныкъуэхэм трагъэ­къэбзыкI, адрейхэр абы IупскIэ йолэ­жьыж, инфекцэ лъэпкъ нэмысын хуэдэу.
  • Ди республикэм и санаторэхэм ящыщ зым «бдзэжьей терапиер» къыщыгъэсэбэпыным теухуа проектыр иджыблагъэ япэу пхигъэкIащ Урысейм туризмэмкIэ и дунейпсо академиер къэзыуха Гочаев Мыхьэмэт.
  • «ХьэрычэтыщIэ Iуэху мыинымрэ курытымрэ зегъэу­жьын» щIыналъэ программэм и грантыр Налшык къалэ администрацэм абы хуигъэфэщащ.
  • Мыгувэу бдзэжьей цIыкIухэр ди республикэм къыщыщIэж псы хущхъуэхэм хаутIыпщхьэнурэ, ахэр абы зэрезэгъым кIэлъыплъынущ. «ИтIанэ дэращ Кавказ Ищхъэрэ псом апхуэдэ IэзэкIэр япэу къыщызыгъэсэбэпынур», — жеIэ щIэны­гъэлI ныбжьыщIэм.
  •  
  • Жылокъуэ ТIутIэ.