ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

УнэтIыныгъэхэр куэд мэхъу

2013-09-07

  • «IэнатIэхэр зэрызэпэубыдар къэгъэщэбэным хуэунэтIауэ щхьэхуэу лэжьыпхъэхэм я программэм» мы гъэм цIыху 568-рэ хэтщ.
  •  
  • Зи зэфIэкIкIэ зэхуэмыдэу лэжьыгъэ IуэхукIэ къэралым
           и дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэхэм ятещIыхьа программэм унэтIыныгъибл иIэщ. Апхуэдэщ IэнатIэр зыфIэкIуэдынкIэ хъунухэм, IэщIагъэ зэзыгъэгъуэтахэм, зи узыншагъэр мыщIа­гъуэ­хэм, нэгъуэщI щIыпIэхэм щылэжьэну е я унагъуэр ящIы­гъуу Iэпхъуэну хуейуэ IэнатIэ къэзылъыхъуэхэм защIэ­гъэ­къуэ­ным теухуахэр.
  • КъБР-м цIыхухэр лэжьапIэкIэ къызэзыгъэпэщ и къэрал ко­митетым программэхэмкIэ и къудамэм и унафэщI Тхьэ­щы­гъуей Заур зэрыжиIамкIэ, езыхэр я щIэгъэкъуэну зи Iуэху къыдэзыхыжа IэнатIэншэхэм мылъку яхухэхыным гулъытэ хэха хуащI. ЛэжьапIэншэу ятхахэм папщIэ IэнатIэ щхьэхуэ къызэIузыххэм субсидиехэр пщIэншэу ират. ЩIыпIэхэм щаIэ я къудамэхэр ящIыгъуу, апхуэдэ хьэрычэтыщIэхэр егугъуу къыхах, налогхэмкIэ, бюджетым щымыщ фондхэмкIэ щIыхуэ ятелърэ ятемылърэ комиссэ хэхам къепщытэ.
  • ХЪЫДЗЭ Мурат.