ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

МафIэсым къела гущэ

2013-09-07

  •  
  • Инарыкъуей мафIэсым къела гущэ нобэр къыздэсым щахъумэ а жылэм щыпсэу Хьэщэ ТIырэ и унагъуэм.
  • ТIырэ Хэку зауэшхуэм хэтащ, илъэс куэдкIэ колхозым и механизатор пашэхэм ящыщу къекIуэкIащ. Ар езыр ирапIыкIащ нобэ я уна­гъуэм щахъумэ гущэм, зэрыжаIэмкIи, абы къи­хъукIащ ТIырэ и адэ Жыби. Жыбэ и ныбжьыр фIыуэ хэкIуэтат нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр къуа­жэм къыщыдыхьам. Ар жылэм къыдадза лагъымым иукIауэ щытащ. А псор зэпэплъытыжмэ, шэч хэлъкъым гущэм и ныбжьыр илъэсищэм зэрыщIигъуам. Нобэр къыздэсым абы Хьэщэхэ я щIэблэ куэд ирапIыкIащ.
  • Гущэр иджыпсту щыIэхэм ебгъапщэмэ, абыхэм нэхърэ нэхъ лъахъшэщ, нэхъ бгъузэщ, ар бэрэжьейм къыхэщIыкIащ. Къапщтэмэ, сэ зэрыс­щIэмкIэ, а пхъэ лIэужьыгъуэм гущэ къыхащIы­кIыжыр­къым.
  •  
  • Хъымбэзэр Рашид.