ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Iуащхьэмахуэ макъамэхэр къыщоIу

2013-08-31

  •   Европэм щынэхъ лъагэ дыдэ Iуащхьэмахуэ бгым дакъикъэ 45-кIэ Визбор Юрий, Калинкин Михаил, Юрков Дмитрий сымэ я уэрэдхэр щыIуащ.
  •   
  • «ЛъагапIэхэм я макъамэ» Iуэхум и концерт нэхъыщхьэр (къызэзыгъэпэщар Урысейм щыцIэрыIуэ уэрэджыIакIуэхэу Юрков Дмитрийрэ Калинкин Михаилрэщ) щекIуэкIар Iуащхьэмахуэ и къухьэпIэ лъэныкъуэмкIэщ, метр 5642-рэ лъагагъырщ. Хабзэ дахэ хъуауэ, макъамэри спортри зи лъабжьэ мы фестивалыр дунейм и лъагапIэ зэхуэмыдэхэм щрагъэкIуэкI.
  •  «СпортымкIэ мыхуэмыху, бгым дэкIыфыну музыкантхэр ди Iуэхум къыхыхьэну хуитщ. Абы щыгъуэми, дэтхэнэми и макъамэ Iэмэпсымэр езым здыдехыж. Бгым дэкIам Iэмал иIэщ уэрэд жиIэу и къэралым и ныпыр абдеж щиIэтыну», — жеIэ Калинкиным.
  •  Иджырей концертым хэтыну мурад зыщIар цIыху 20 хъурт. Абыхэм яхэтт Моск­ва, Санкт-Петербург, Воронеж, Дон Iус Ростов къалэхэм, Камчаткэ щIыналъэм щыщхэр. КъэкIуа гупым я нэхъыщIэ дыдэм и ныбжьыр илъэси 4-т зэрыхъур, нэхъыжьыр — 57-рэ ирикъуат.
  •  ЦIыхуи 9 къудейщ дэкIар бгым. Музыкантхэм я Iуэху даIыгъыу бгы лъапэм щызэхуэсахэри Iуэхуншэ хъуакъым: аузым, бгыхэм зыщаплъыхьащ, бдзэжьеящэ щыIащ.
  •  ТАРИМ Алисэ.