ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Пшэплъ плъыжьхэм» щагъакIуэ махуэ гукъинэжхэр

2013-08-16

  •   Джыбыл Башир и цIэр зезыхьэ, сабийхэм я узыншагъэр щрагъэ­фIэ­кIуэж «Пшэплъ плъыжьхэр» центрыр Дзэлыкъуэ куейм и ныбжьыщIэхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэху­гъуэр щагъэкIуэну фIыуэ ялъагъу щIыпIэщ.
  •  
  •  Илъэс 40 и пэкIэ КПСС-м и Дзэлыкъуэ райкомым и япэ секретару щыта Джыбыл Башир и жэрдэмкIэ, районым ит колхозхэм зэ­гъусэу яухуауэ щыта «Пшэплъ плъыжьхэр» зы­гъэп­сэхупIэр нобэми куэдым ягу дохьэ. Гъэ къэс мыбы я узыншагъэр щрагъэ­фIэ­кIуэж щIыналъэм и еджакIуэ 300-м щIигъум. Псом япэ ирагъэщ унагъуэшхуэхэм, хуэмыщIахэм къыхэкIа цIыкIухэр, сабий зеиншэхэмрэ адэ-анэхэм я нэIэм щIэмыту къэнахэмрэ. Мы гъэм апхуэдэ сабийуэ 210-м зыщагъэпсэхуащ «Пшэплъ плъыжьхэм».
  •  Районым и щIыпIэ нэхъ дахэ дыдэр, Малкэ псым и Iуфэр, зи хэщIапIэ, узыншагъэр щрагъэфIэкIуэж центрыр сыт и лъэны­къуэ­кIи зыхуей хуэзэу зыща­гъэпсэхуным хуэщIащ. Сабийхэр унэ цIыкIу зэпэщхэм щIэсщ, лагерым и пщIан­тIэм псыгуэн дэтщ, щы­джэгу, макъамэ пэшхэр, футбол губгъуэ яIэщ. Лагерым щыIэ нэхъ цIыкIу дыдэхэр я благъэ-Iыхьлыхэм яхуэмызэшын папщIэ, «адэ-анэхэм я махуэ» щхьэхуэхэр хахащ.
  •  Иджыпсту лагерым зыщагъэпсэху ещанэ гупым. Абыхэм я махуэхэр нэгузыужьу, щIэщыгъуэу екIуэ­кIын папщIэ яхуеблэгъэнущ районым и артистхэр, хабзэхъумэ IэнатIэм, мафIэс къэмыгъэхъунымкIэ Iуэху­щIапIэм я лэжьакIуэхэр. БалигъыпIэ имыува ныб­жьыщIэхэм я IуэхухэмкIэ къэпщытакIуэ гупым я лIыкIуэхэм сабийхэм пса­лъэмакъ щхьэпхэр драгъэ­кIуэкIынущ, зэпеуэ зэхуэмыдэхэр къыхузэрагъэпэщынущ.
  •  Бжьахъуэ Маринетэ.