ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Куэд дыдэм егъэпIейтей

2013-07-27

  • Иджыблагъэ Налшык щызэхэтащ КъБР-м ЦIыхубэ хъы­бар­егъащIэ IуэхущIапIэхэмкIэ, жылагъуэ, дин зэгухьэ­ны­гъэ­хэмкIэ и министерствэм деж щыIэ Жылагъуэ советым и зэIущIэ.
  •  
  • Советым и Iэтащхьэ, Егъэ­джакIуэхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ институтым и уна­фэщI Емуз Нинэ къыхигъэщащ, ди республикэм лъэныкъуэ куэдкIэ ехъулIэныгъэфIхэр иIэ пэтми, зэфIэха мыхъуауэ район­хэм Iуэху зэмылIэужьы­гъуэхэр зэрыщыIэр, ахэр гъэзэкIуэжын папщIэ, къуажэдэсхэр жылагъуэ гъащIэм нэхъ жыджэру къыхэшэн зэры­хуейр. А щхьэусыгъуэм къыхэ­кIыу, Жылагъуэ советым и лэ­жьы­гъэр нэхъыбэу районхэм яхуэунэтIауэ щытынущ. Абыхэм я мыза­къуэу, щIыналъэхэм ядэлэжьап­хъэщ республикэм щызэхэт жылагъуэ зэгухьэныгъэхэри, ахэр 820-рэ мэхъу. Советым хэтхэм къызэралъытэмкIэ, гу­лъытэ щхьэхуэ хуэщIын хуейщ хъыбарегъащIэ IэнатIэм, жылагъуэ зэщIэхъе­е­ны­­гъэхэм, лъэпкъ, дин зэ­гу­рыIуэныгъэм ягъуэт зыужьыныгъэм. Мис а Iуэхугъуэхэм къы­кIэлъыкIуэ зэIущIэхэм щытепсэлъыхьынущ Дзэлыкъуэ, Тэрч районхэм. Хъыбарегъа­щIэ IуэхущIапIэхэм я зыу­жьыны­гъэм ехьэлIа зэIу­щIэр дызэрыт илъэсым и фо­кIа­дэ мазэм ира­гъэкIуэкIынущ.
  • «КъэтIэт псалъэмакъхэр зэпсэлъэныгъэ жыпхъэм иту, хабзэм тету едгъэкIуэкIыпхъэщ. Ди лэжьыгъэм и къалэн нэхъыщхьэр республикэм и унафэщI­хэмрэ цIыхубэмрэ яку дэлъ зэхэ­щIыкIымрэ зэгурыIуэ­ны­гъэмрэ егъэфIэкIуэнырщ», — жи­Iащ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмкIэ, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэмкIэ министр Къумахуэ Мухьэдин.
  • «Я унэтIыныгъэ елъытауэ, Iуэ­хущIапIэ щхьэхуэхэр къыд­дэIэ­пыкъуурэ, дызыгъэпIейтей, кIуэтэхукIэ зызыубгъу терроризмэм, экстремизмэм дызэрыпэщIэтын Iэмалхэр дгъэбелджылын хуейщ, — къыхилъ-хьащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым и граждан зэгухьэныгъэ» жылагъуэ IуэхущIапIэм и Iэтащхьэ Тэн Тимур. — IуэхущIапIэхэм я лэжьыгъэр къыщытпщытэкIэ, къэрал программэхэм къари-кIуахэр къыщызэ­щIэт­къуэжкIэ, блэдмыгъэ­кIIауэ, губ­зыгъэу псори къэтлъытэн хуейщ».
  • Узыгъэгузавэхэм ящыщщ къыдэкIуэтей щIэблэр, псом хуэмыдэу илъэс 12-м щегъэжьауэ 17 ныбжьым итхэр. Я быным хуэфащэ гулъытэ хуа­щIыну адэ-анэр зэрыхущIэ­мы­­хьэм, ныбжьыщIэхэм я зэманыр сэбэпынагъ зыпылъ Iуэ­ху­кIэ зэрамыгъэнщIыфым къы­хокI ахэр щIэпхъаджагъэм дихьэх зэрыхъур. ЗэIущIэм хэтахэм ягъэ­белджылащ мы гъэм зэлэжьыну я мурадхэр, унэтIы­ны­­гъэ зэхуэмыдэхэр зи нэIэ щIэ­тыну комиссэхэр къызэрагъэпэщащ. Абы ящыщщ хъыбарегъащIэ IэнатIэм зе­гъэу­жьыныр, дин, лъэпкъ зэмы­лIэужьыгъуэхэм я зэпыщIэныгъэхэр гъэбыдэныр, жылагъуэм и унафэ ищIыжыф хъуным зегъэужьыныр.
  • Пщыгъуэш Iэсият.