ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ПщIэншэу ират

2013-07-13

  • «Урысей Федерацэм и цIыхухэр псэупIэ езэгъырабгъукIэ, тыншыпIэ зиIэкIэ къызэгъэпэщыным, псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэм и Iуэхутхьэбзэхэр егъэфIэкIуэным хуэунэтIауэ лэжьыпхъэхэм я IуэхукIэ» 2012 гъэм накъы­гъэм и 7-м УФ-м и Президентым къыдигъэкIа Указ 600-р ягъэзэщIэн мурадкIэ, КъБР-м и Правительствэм къищтащ псэупIэ щаухуэн папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал мылъкум щыщ щIы Iыхьэхэр цIыху щхьэхуэ­хэм пщIэншэу зэрыхупачыну щIыкIэм теухуа унафэ.
  •  
  • Къалэ округхэмрэ муниципальнэ районхэмрэ щIыпIэ унафэр зезыгъакIуэ я IуэхущIапIэхэм муниципальнэ мылъкум хыхьэ щIы Iыхьэхэр цIыхухэм пщIэншэу иратын щхьэкIэ зыхуей пщалъэ правовой актхэр ягъэхьэзыращ. Мы зэманым гъунапкъэхэр ягъэбелджылыурэ, къэрал кадастрым щатх, щIы Iыхьэ зратынухэр учетым ягъэув.
  •  Республикэм дежкIэ япэ игъэщыпхъэ къалэнхэм ящыщщ унагъуэшхуэхэм хухах щIыпIэхэм я инженер инфраструктурэр зыхуейхэмкIэ къызэгъэпэщыныр. ПсэупIэ хуэныкъуэу, бынищ е нэхъыбэ зыпI унагъуэшхуэу 10.017-рэ муниципалитетхэм я учетхэм щытщ. Апхуэдэхэм ящыщу хуейхэм щIы Iыхьэхэм я пIэкIэ ахъшэ иратынущ. ПсэупIэ езэгъырабгъум и рынокыр убзыхуным, мыкоммерцэ псэупIэхэм зегъэужьы­ным елэжьыну гуп республикэм къыщызэрагъэпэщащ.
  • КъБР-м и Парламентым къищтащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым псэупIэ кредитхэр зрат цIыху щхьэхуэхэм къэралыр социальнэу зэрадэIэпыкъунум и IуэхукIэ» законым и проектыр. Абы къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, цIыху щхьэхуэ­хэм ипотекэ щIыхуэхэр къыщащтэкIэ, къэралым защIигъэ­къуэнущ.
  • Апхуэдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм къищтащ «КъБР-м и республикэ бюджетым и хьэкъкIэ анэ мылъкум и къэрал сертификат зрата цIыхухэм хухах ипотекэ кредитым щхьэщатыкIыпхъэхэм щыщ Iыхьэ зэрыхуатыжыну щIыкIэм и IуэхукIэ» унафэ. Ар къызэрагъэпэщ щIыхуэ къэзыщтэмрэ банкым и лIыкIуэмрэ кредит зэгу­ры­Iуэныгъэ щызэращIылIэ зэманым хуэзэу УФ-м и Банк нэ­хъыщхьэм игъэувам и процент 50-р абы зэрыхалъхьэм тещIыхьауэ.
  • Унафэр гъэзэщIэным республикэ бюджетым щыщу сом мелуани 3 мы гъэм хухахащ.
  • Къэрэщей Элеонорэ.