ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэ

2013-01-11

  • Илъэс 310-кIэ узэIэбэкIыж­мэ, Урысейм къыщыдэкIащ есэпыр зэрадж япэ тхы­лъыр. Ар зэхэзылъхьар  математик Iэзэ Магницкий Леонтийщ.
  • 37-нэ, 9-нэ армэхэм я дзэхэм 1943 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрыр нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэм къы­IэщIагъэкIыжащ.
  • 1995 гъэм УФ-м и Къэзыбж Палатэр къызэрагъэпэщащ. Абы и япэ уна­фэ­щIу ягъэуват адыгэлI Къэрмокъуэ Хьэчим.
  • Адыгей тхакIуэ, драматург, зэдзэкIакIуэ Цей Ибрэхьим къызэралъхурэ илъэси 123-рэ ирокъу.
  • Пшынауэ Iэзэ, РСФСР-мрэ КъБАССР-мрэ я цIыхубэ артисткэ Къашыргъэ КIурацэ 1899 гъэм къалъхуащ.
  • Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, КъБР-м щIэныгъэ­хэм­кIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Медалы Хьэчим къызэралъхурэ илъэси 88-рэ ирокъу.
  • Мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, профессор Шукай ФатIимэ къыщалъхуа ма­хуэщ.
  • Дунейм и щытыкIэнур
  • «pogoda.yandex.ru» сайтым къызэритымкIэ, Налшык махуэм пшэр техьэ-текIыу, жэщым бзыгъэу щыщытынущ. ЩIыIэр махуэм градуси 2 — 1, жэщым 5 — 3 щы-хъунущ.