ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIы зэхущытыкIэхэр реформэ зэрыщащIынум и концепцэ

2013-01-11

 • Къэралми, ди республикэми социально-политикэ, финанс-экономикэ щытыкIэр щыгугъуми, иужьрей ­илъэс зэ­кIэлъыкIуэхэм КъБР-м и экономикэм зеужь, валовэ щIыналъэ продуктым (ВРП) зэуIуу хохъуэ; рынокым и Iэмал­хэр я лъабжьэу, экономикэмрэ лэжьы­гъэмрэ я къызэгъэпэщыкIэр, иджырей индустриальнэ, инновацэ технологиехэр къызэрагъэсэбэп щIыкIэр (псом хуэмыдэу мэкъумэш IэнатIэм) нэ­ры­лъагъуу йофIакIуэ.
 • Абы къыдэкIуэу, рынокым и инсти­тут­хэмрэ Iуэху зехьэкIэщIэхэмрэ        иджыри тэмэму республикэм щызэ­теуб­­ла­къым, псом япэу щIыр къы­зэ­ры­гъэ­сэ­бэпыпхъэм ехьэлIахэр (ар КъБР-м щынэхъыщхьэщ). Апхуэдэ щы­тыкIэм зи къару илъыгъуэу лэжьэ­фынухэм я жэрдэмыр къызэпеуд, ­иджырей хьэрхуэрыгъэм и Iэмалхэмрэ инвестицэм и зегъэкIуэкIэмрэ я лъабжьэу экономикэм дяпэкIи зегъэужьы­ныр зэтреIыгъэ. Гъавэ щIапIэхэм я фIагъыр хъу­­­мэным, зэфIэгъэувэ­жы­ным, я къэуа­­тым хэгъэхъуэным пыщIа мы­­хьэ­­нэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэхэр зэ­фIэ­ха хъуакъым. Къуажэдэсым (мэкъумэ­шы­щIэм) щIымкIэ иIэ хуитыныгъэм теухуауэ урысей законодательствэм къи­гъэувыр зэрамыгъэзащIэр социальнэ захуагъэм и хабзэхэм къезэ­гъыр­къым, апхуэдэу, зэрыщыту республикэм и экономикэми, хьэрычэ­ты­щIэ мащIэмрэ курытымрэ КъБР-м зэрызыщаужьми зэран хуохъу. А псом къы­хэ­кIыу, фIэкIыпIэ зимыIэу икIи со­циально-экономикэ я лъэныкъуэкIэ КъБР-м дяпэкIи нэрылъагъуу зэры­зиу­зэ­щIынум и хэкIыпIэхэм ящыщ зыуэ зэманым къегъэув хабзэ гъэбелджылахэмрэ мурад пыухы­кIа­хэмрэ тету, жылагъуэ мыхьэнэ зиIэ къа­лэн гъэ­нэIуа­хэр я лъабжьэу щIы зэхущытыкIэр реформэ щIын хуейуэ.
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIы зэхущытыкIэхэр реформэ зэры­ща­щIынум теухуа мы концепцэр зы­хуэ­гъэпсари а мурадыр зэгъэхъулIэ­нырщ.
 • 1. ЩIы реформэм и мурадхэмрэ и къалэнхэмрэ:
 • — КъБР-м и цIыхухэм (къуажэдэсхэм) мылъкукIэ яIэ хуитыныгъэхэр къызэрагъэпэщкIэрэ, УФ-м хабзэкIэ зэры­щы­гъэувам тету, мэкъумэш щIапIэхэм щыщ щIыхэм щIы Iыхьэхэр къыхэ­гъэ­­кIын икIи ахэр унейуэ етын;
 • — фейдэ пылъу нэгъэсауэ щIыр унейуэ республикэм щызезыхьэфынухэр убзыхун икIи ар и лъабжьэу хьэ­рычэтыщIэ мащIэмрэ курытымрэ зе­гъэу­жьын (IэнатIэ зэхуэмыдэхэм — унейхэм гупу зэгухьэхэм);
 • — КъБР-м и щIы гъэтIылъыгъэхэр ры­но­кым хэгъэхьэн икIи рынок зэхущы­ты­кIэхэм щызэкIэлъагъакIуэ объектхэм хуэгъэкIуэн;
 • — ар и лъабжьэу экономикэм и мэкъу­мэш IэнатIэм технологие пэрытхэр къы­­зэрыщагъэсэбэп щIыкIэр егъэ­фIэ­­кIуэн, хъеру къитым хэгъэхъуэн, цIыхухэр Iуэхум хэшэн, абыхэм я псэу­кIэр къэIэтын;
 • — республикэм щIыр щызэIэщIау­бы­дэу (щIы монополизм) икIи ар зэрыхуейуэ къыщагъэсэбэпу къэмыгъэ­хъун;        
 • — мэкъумэш IэнатIэм щыщу респуб­ли­кэм фейдэ пылъу щылажьэ хозяйствэшхуэхэмрэ курытхэмрэ дяпэкIи зэрызрагъэужьыну щIыкIэр къэлъытэн;
 • — КъБР-м щыпсэу лъэпкъхэм хабзэ хъуауэ къадекIуэкI щIы зехьэкIэр нэ­гъэсауэ къэлъытэн;
 • — зэщхьэщыхауэ зэкIэлъагъакIуэурэ, мэ­къумэш щIапIэхэм я рынокыр убзыхун.
 • 2. ЩIы реформэр къызэрызэра­гъэ­пэщ икIи зэрырагъэкIуэкI хабзэхэр
 • — хабзэм тету ягъэбелджыла къуа­жэ­дэсхэм щIы Iыхьэхэр зэрыхухах щIы­кIэр:
 • — зэпымыууэ къуажэм щыпсэууэ 2011 гъэм щIышылэм и 1-м мы­-         нэ­хъ­кIасэу а щIыпIэм щатха дэтхэнэми, ап­хуэдэу абыхэм балигъ мы­хъуа я бынхэми.
 • — унейуэ хупач щIы пакIэр зэры­хъур (зыхуэдизыр) къызэралъытэ щIыкIэм тету — къуажэ муниципалитетым (къуа­жэм, къутырым) псори зэхэту гъавэ щIапIэу бгъэдэлъымрэ абы зэпымыууэ щыпсэухэм я бжыгъэмрэ тра­щIы­хь;
 • — гупу зэгухьахэм мэкъумэш щIапIэм щыщ щIы Iыхьэхэр зэрыхухах (зэрыхупач) щIыкIэм тету (псори зэхэту ­ге­к­тари 10 нэхърэ мынэхъ мащIэ Iы­хьэ­хэм къыхупач); зи Iуэхур зэпэщ мэ­къу­мэш хозяйствэхэм яIыгъ щIы Iы­хьэ­хэм я гъунапкъэхэр а щIыпIэм ща­гъэ­белджылы;
 • — щIы Iыхьэ гъэтIылъыгъэхэр къызэ­ры­­хагъэкI щIыкIэр:
 • — жылагъуэм щыпсэухэм зэхуэдэу къагъэсэбэпын папщIэ (къуажэбгъу хъупIэхэр, псоми я зэхуэдэ инфраструктурэм щхьэкIэ);
 • — жылагъуэм адэкIи зэрызиужьыным тещIыхьауэ (зыужьыныгъэм теу­хуа генпланым тету);
 •  — къэралым дежкIэ гъэтIылъыгъэр — щIыуэ яIэм и проценти 10-м нэс;
 • — муниципалитетым дежкIэ гъэ­тIы­лъы­гъэр — щIыуэ яIэм и проценти         10-м нэблагъэ;
 • — IэнатIэ куэду (унейуэ, гупу) зэхэт КъБР-м и мэкъумэш экономикэм щIыр унейуэ зэрыхухах щIыкIэр;
 • — КъБР-м щIы реформэхэм зыщыхуэ­гъэ­хьэзырыным икIи ахэр ще­гъэ­кIуэ­кIыным граждан жылагъуэр жыджэру зэрыхашэну щIыкIэр;
 • — КъБР-м и законодательствэм тету, ры­нокым хуиту зэрыхэт Iэмалым гъавэ щIапIэхэр зэщхьэщыхауэ (илъэси 2-3-м къриубыдэу) зэрыхуагъэкIуэну щIыкIэр;
 • — зи Iуэхур зэпэщ мэкъумэш IэнатIэ­хэр (цIыхухэм я щIы Iыхьэхэр къызэ­ра­щэху, щIы гъунапкъэхэр зэрагъэбелджылы льготэхэр (преференц) хаб­зэкIэ зыгъэув зыуэ щыт IуэхущIа­пIэу а хозяйствэхэм ядэлажьэм акционер зэращI и IэмалхэмкIэ) щIы Iы­хьэ­хэр зейхэм я арэзыныгъэ хэлъу икIи зэраухылIа зэгурыIуэныгъэм тету зэрахъумэ щIыкIэр;
 • — щIы Iыхьэхэр зыхупачыну цIыху­хэм я спискэхэр ирикъуу, пэжу жыла­гъуэ псоми гурыIуэгъуэу хэIущIыIу зэ­ры­щащIынури хэту, щIы реформэм зэ­рызыхуагъэхьэзырымрэ ар зэ­ре­кIуэкIымрэ нэгъэсауэ зэIухауэ икIи наIуэу къызэрызэрагъэпэщыну щIы­кIэр.
 • 3. ЩIы реформэр гъэхьэзырынымрэ ар егъэкIуэкIынымрэ зэры­зэ­кIэлъагъэкIуэну щIыкIэр
 • — щIы реформэхэр гъэхьэзырыныр, ахэр егъэкIуэкIыныр зыуэ щыт хабзэхэр я лъабжьэу, зы календарь планым икIи властым и къудамэ, республикэм и граждан жылагъуэ псори зэ­ры­лэжьэну схемэ зэхэту КъБР-м и Iэ­тащхьэм зэригъэуIум тету къызэгъэ­пэщын;
 • — гъавэ щIапIэхэр къызэрагъэсэбэпым и IуэхукIэ УФ-м и законым щыуб­зыхуа пщалъэхэмрэ положенэхэмрэ я лъабжьэу, ягъэбелджыла цIы­хухэм щIы Iыхьэхэр яхухэхыныр къызэгъэпэщын;
 • — КъБР-м щIы реформэхэм зыщыхуа­гъэ­хьэзырыну икIи ахэр щрагъэ­кIуэ­кIыну лъэхъэнэм властым и гъэзэщIа­кIуэ къудамэхэм я деж (КъБР-м и Пра­ви­­тельствэм — властым и район къуда­мэхэм — властым и къуажэ къудамэхэм) пIа­лъэкIэ лэжьэну гупхэр къы­щы­зэ­гъэ­пэщын;
 • — щIы реформэхэр щрагъэкIуэкIыну лъэ­хъэнэм КъБР-м и Iэтащхьэм деж щыIэ Жылагъуэ советым хыхьэу, щIым и зехьэкIэмрэ щIы зэхущы­ты­кIэ­хэмкIэ экспертхэм ящыщ чэнджэщэгъу гуп къызэгъэпэщын;
 • — КъБР-м щIыуэ бгъэдэлъыр инвента­ри­зацэ щIын, республикэм щIы щы­зы­Iыгъ, экономикэм и мэкъумэш Iэ­на­тIэм и IуэхущIапIэ псоми я щыты­кIэр къэпщытэн;
 • — КъБР-м щIы зэхущытыкIэхэм теухуауэ щрагъэкIуэкIыну реформэм и къалэнхэмрэ и мурадхэмрэ я концепцэм щыгъэбелджыла Iуэхугъуэхэр гъэ­­зэщIэныр зэкIэлъыхьауэ икIи зэ­гъэ­кIуауэ къызэзыгъэпэщыну зэгъэзэхуэжыныгъэхэр щIыхэр къызэрагъэсэбэпым и IуэхукIэ КъБР-м и законым хэлъхьэн;
 • — къуажэ муниципальнэ щIыналъэ­хэм щIы реформэхэр щыгъэхьэзырыным, къыщызэгъэпэщыным икIи ще­гъэ­кIуэкIыным теухуа методикэ Iуэ­ху­гъуэ­хэр КъБР-м и Правительствэм зэхилъхьэу къищтэн;
 • — 50/50 жыхуиIэ зэраубзыху Iэма­лым тету, дэтхэнэ къуажэми Жыла­гъуэ комиссэхэр къыщызэгъэпэщын (процент 50-р муниципальнэ депутатхэмрэ муниципалитетхэм я унафэщI­хэм­рэ ящыщу, процент 50-р граждан жылагъуэм я лIыкIуэу);
 • — щIы реформэм зыхуэгъэхьэзырынымрэ ар егъэкIуэкIынымрэ зэфIэкIы­хун­кIэ, къызэгъэпэщыныгъэ IуэхукIэ, чэнджэщкIэ, мылъкукIэ властым и къуажэ муниципальнэ IэнатIэхэм КъБР-м и Правительствэр дэIэпыкъун.
 • КъБР-м и Iэтащхьэм деж щыIэ Жылагъуэ советым и зэIущIэм Концепцэм арэзы щытехъуащ.
 •  
 • 2012 гъэм жэпуэгъуэм и 24-м.