ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ИлъэсыщIэ саугъэт

2022-12-30

  • «Сквер 100-летия» зыгъэпсэхупIэм хы-хьэу яухуа гъуазджэ галереем къыщызэIуахащ «Шире круг» гъэлъэгъуэныгъэр. Ар къызэригъэпэщащ къалэм зегъэужьынымкIэ «Платформа» IуэхущIапIэм.

  • Выставкэм къызэщIеубыдэ республикэм и сурэтыщI пщыкIузым — Аккизов Керим, Аккизовэ Имарэ, ДыщэкI Мурат, Жэбалы Заирэ, Зеленская Юлэ, ХьэцIыкIу Миланэ, Къарей Элинэ, Щомахуэ Дарье, Атэлыкъ Мариам, Курдановэ Мадинэ, Романовская Еленэ сымэ — я Iэдакъэ къыщIэкIа лэжьыгъэ щэ бжыгъэхэр.
  • Выставкэм увыпIэ ин щаубыдащ Аккизовэ Имарэ и гуащэ телъыджэхэм. Апхуэдабзэу гъэщIэгъуэныщэщ утыку кърахьа лэжьыгъэхэм ухэплъэну.
  • — Мы пэшыр къызэIуахагъащIэми, къалэм и дежкIэ ар мыхьэнэшхуэ зиIэ гъуазджэ утыкущ. ЦIыхухэр зэса Лъэпкъ, СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейхэм иджыри зы къахэхъуащи, мыри цIыху кIуапIэ хъуну ди гуапэщ — жиIащ Аккизов Керим.
  • КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Къаныкъуэ Жаннэ къыпищащ галереем республикэм и художник Iэзэхэм я лэжьыгъэ хьэлэмэтхэм зыщыхагъэгъуэзэну, ар гъуазджэм дихьэххэм я зэхуэсыпIэ хъуну зэрыщыгугъыр жиIащ икIи къалэм зегъэужьынымкIэ «Платформа» IуэхущIапIэм фIыщIэ хуищIащ, выставкэр къызэрызэригъэпэщам папщIэ.
  • Галереем мыр и етхуанэ гъэлъэгъуэныгъэщ. Абы мазэ къэс выставкэ щIэщыгъуэхэр къыщызэIуах, республикэм исхэм художникхэр зрагъэцIыхун, гъуазджэм драгъэхьэхын папщIэ. Иджырейр щIыналъэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ хуащIа ИлъэсыщIэ саугъэтщ. IуэхущIапIэм и бжэхэр зэIухащи, гупыж зыщI дэтхэнэми а лэжьыгъэхэм феплъыну Iэмал фиIэщ.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.