ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЗэфIэгъэкIыпхъэхэр яубзыху

2022-01-22

  • УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэр зи нэIэ щIэт Новак Александррэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ зэIущIащ. Ахэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и социально-экономикэ щытыкIэм тепсэлъыхьащ, республикэм щыIэ псэукIэр егъэфIэкIуэным теухуа проект зыбжани къыхагъэщхьэхукIащ. Новак Александр и гуапэу къыхигъэщащ 2021 гъэм щIыналъэм и зыужьыныгъэм хуэлажьэ лъэпкъ проектхэр республикэм нэсу гъэзэщIа зэрыщыхъуар. Тепсэлъыхьахэщ щIыналъэм туризмэм зыщегъэужьыным, спорт IуэхущIапIэщIэхэр ухуэным, нэгъуэщIхэми.

  • Ди Iэтащхьэм Новак Александр щигъэгъуэзащ 2021 гъэм щIыналъэм щалэжьа Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм. Къапщтэмэ, республикэм иIэ экономикэ зыужьыныгъэм арэзы укъещI. Нэхъыбэу зыужьыныгъэ яIащ мэкъумэшым, псэупIэ, гъуэгу ухуэныгъэхэм, сату Iуэхум, пщIэ зыщIат Iуэхутхьэбзэхэм. Псом япэ иту республикэм щофIакIуэ туризмэр.
  • Хьэрычэт мащIэмрэ курытымрэ щелэжь IуэхущIапIэхэм я бжыгъэм къыхэхъуащ. Республикэм и налог хэхъуэр илъэс кIуам проценти 134,8-кIэ нэхъыбащ 2020 гъэм нэхърэ. Федеральнэ, щIыналъэ ахъшэу къыхэхъуащ сом мелард 56,9-рэ.
  • — Республикэм и хэхъуэм Iэмал къыдитащ лэжьакIуэ щхьэхуэхэм я улахуэр хэдгъэхъуэным сом мелуан 504-рэ, COVID-19-м пэщIэтыным сом мелуан 774-рэ хуэдутIыпщыну, худэчых зиIэ сымаджэхэм яIэрыдгъэхьэ хущхъуэхэр нэхъыбэ тщIыну, псэуныгъэм теухуа нэгъуэщI Iуэху щхьэпэхэри къызэдгъэпэщыну. Абы щыгъуэми кредит щIыхуэ зэтредгъэхьакъым, къэрал щIыхуэми зыкъом хэдгъэщIащ, — жиIащ КIуэкIуэ Казбек.
  • Лъэпкъ проектхэр гъэзэщIэным хуэунэтIауэ 2021 гъэм щIыналъэм къыIэрыхьащ сом меларди 8-м щIигъу. Ар 2020 гъэм еплъытмэ, тIукIэ нэхъыбэщ. Проектхэм къыхуаутIыпща ахъшэр процент 96-кIэ къагъэсэбэпащ. Мы гъэм лъэпкъ проектхэр иригъэзэщIэну республикэр хуеинущ сом мелард 12. Лъэпкъ проектхэмрэ къэрал программэхэмрэ ягъэзащIэу ухуэныгъи 100-м щIигъум щелэжьынущ республикэм.
  • Мы гъэм ягъэзэщIэн хуейуэ Iуэху гъэбелджылахэр щыIэщ. Абыхэм ящыщщ онкодиспансер, творческэ щIалэгъуалэм я унэ, школипщI, Налшык къалэ поликлиникэ, Бахъсэн псы бжьамий ухуэныр, къуажэ школ 32-рэ зыхуей хуэгъэзэныр, Азау губгъуэм щыщIэдзауэ Эльбрус къуажэ цIыкIум нэс псы кIэнауэр зыхуей хуэгъэзэныр, республикэм и къалащхьэм мылылъэ къэжыхьыпIэ къыщызэIухыныр. Экономикэм дежкIэ мыхьэнэ зиIэу щытынущ Тырныауз вольфрам къыщIэхыпIэр къэгъэлэжьэжыныр, «Iуащхьэмахуэ» зыгъэпсэхупIэм зегъэужьыныр, Шэджэм теплицэшхуэ дэщIыхьыныр, — жиIащ КIуэкIуэм.
  • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ республикэм и къуажэ щхьэхуэхэм псыр ирикъуу ялъэгъэIэсыным, «Налшык» зыгъэпсэхупIэм зегъэужьыным, IT-парк къызэгъэпэщыным, щIымахуэ спорт лIэужьыгъуэхэм папщIэ IуэхущIапIэ республикэм щыщIыным. КъытеувыIахэщ узыфэ зэрыцIалэм епха гугъуехьхэми.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ и пресс-IуэхущIапIэ.