ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЦIыху щыпкъэу дунейм тета

2021-12-04

  • И ныбжьыр илъэс 88-м иту щэкIуэгъуэм и 28-м дунейм ехыжащ щIэныгъэлI цIэрыIуэ, егъэджакIуэ, УФ-м щIэныгъэ нэхъыщхьэ зэгъэгъуэтынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ЩIДАА-м и академик, Кавказ Ищхъэрэм и Курыт щIыналъэм щIыуэпсыр хъумэнымрэ физиологиемкIэ щIэныгъэ школ къыщызэIузыха, Урыс ботаникэ зэгухьэныгъэм хэт, Кавказ Ищхъэрэм и ботаникэ хадэхэм елэжь бюром и лэжьакIуэу щыта, биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Слъон Лудин Хьэчим и къуэр.

  • Ар 1934 гъэм мэлыжьыхьым и 15-м Аушыджэр къуажэм къыщалъхуащ. 1955 гъэм Лудин Къэбэрдей-Балъкъэр Пединститутым щIэтIысхьэри, ехъулIэныгъэкIэ къиухащ. 1963 гъэм щегъэжьауэ, Лудин КъБКъУ-м IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэр иIыгъыу щылэжьащ: лаборант нэхъыжьу, доценту, профессору, кафедрэм и унафэщIу. Слъон Лудин езым къызэIуихауэ щытащ къэкIыгъэхэр зэрызэхэлъымрэ адрей ботаникэ щIэныгъэхэмкIэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ лабораторэрэ «физиология» щIэныгъэмкIэ аспирантурэрэ. Абы зэригъэпэща щIэныгъэ-къэхутакIуэ лабораторэр нобэми КъБР-м къыщыкI къэкIыгъэхэр щадж IуэхущIапIэ нэхъыщхьэу къалъытэ. Слъон Лудин и Iэдакъэ къыщIэкIащ тхылъ 12, щIэныгъэлI лэжьыгъэу 200-м щигъу, абыхэм ящыщу 110-р ВАК-м и нэIэ щIэт журналхэм къытрыригъэдзащ.
  • Слъон Лудин ущытепсэлъыхькIэ, и гугъу умыщIу хъунукъым абы егъэджэныгъэм къыщигъэлъэгъуа Iэзагъми, ар университетым и гъащIэм жыджэру хэлэжьыхь цIыху жану зэрыщытами. Лудин мызэ-мытIэу хахауэ щытащ профсоюзым и унафэщIу, химико-биологие факультетым и парт зэгухьэныгъэм и унафэщIым и къуэдзэу, еджакIуэхэм я куратору. Слъон Лудин хэтт щылажьэ факультетым и профбюроми, партбюроми, университетымрэ факультетымрэ щызэхэт щIэныгъэлI чэнджэщакIуэ гупхэми. И къарум къихьыхукIэ, Лудин езэш имыIэу университетым щекIуэкI къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэм хэпщIауэ къекIуэкIащ.
  • Къыхуагъэфэща саугъэтхэм ящыщщ «ЩIыщIэр къэзыIэтыжахэм зэрахэтам папщIэ», Ленин В. И. илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу къыдагъэкIа «Лэжьыгъэм къыщигъэлъэгъуа ехъулIэныгъэхэм папщIэ», академик Вавилов Н. И. и цIэр зезыхьэ медалхэр. IэщIагъэм ехъулIэныгъэ къызэрымыкIуэ къызэрыщигъэлъэгъуам щхьэкIэ «ЩIэныгъэм, щэнхабзэм, егъэджэныгъэм хуищIа хэлъхьэныгъэм папщIэ» Европалатэм абы къыхуигъэфэщауэ щытащ дипломрэ дыщэ медалрэ, щIыхь тхылъ зыбжани къратащ.
  • ЦIыху щыпкъэу, щIэныгъэлI Iэзэу, гъащIэм щыгуфIыкI псэ хьэлэлу дунейм тета Слъон Лудин зэи ящыгъупщэнукъым фIыкIэ зигу къинэжа и еджакIуэхэми, лэжьэгъухэми, уеблэмэ зэ фIэкIа къыхуэзэну къызыхуимыхуахэми.
  • Къудей Аминэ.