ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щыгъуазэ зищIащ Шэрэдж щIыналъэм узыншагъэр хъумэным епха и IуэхущIапIэхэр зэрызэрагъэпэщыжым

2021-07-27

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэбэт кIуам къипщытащ узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и IуэхущIапIэхэу цIыхухэм псом япэу зызыхуагъазэхэр зэгъэпэщыжыным хуэунэтIа программэм хыхьэу Шэрэдж щIыналъэм щрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр зыхуэдэр. Абы щIыгъуу ухуэныгъэхэр зэрекIуэкIым еплъащ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустамрэ Шэрэдж муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Муртазов Борисрэ.

  • КIуэкIуэ Казбек щыIащ щIыналъэ сымаджэщ нэхъыщхьэм и поликлиникэ къудамэм.
  • Поликлиникэм медицинэ дэIэпыкъуныгъэ щагъуэт щIыналъэм щыпсэу цIыху мин 28-м. Унэр 1990 гъэм ятауэ щытащ, псори зэхэту метр зэбгъузэнатIэ миниплIым щIегъу. Абы и кIуэцIыр зехьэн, инженер коммуникацэхэр зэхъуэкIын хуейщ. Мы ухуэныгъэр сыт и лъэныкъуэкIи къызыхуэтыншэу зэгъэпэщыжыным къэрал бюджетым щыщу къыхуаутIыпщащ сом мелуан 43,3-рэ. УхуакIуэхэм унащхьэр зэрахъуэкIащ икIи пэш кIуэцIхэр къищIыкIыным яужь ихьащ. Лэжьы-    гъэ псори 2022 гъэм къриубыдэу зэфIагъэкIыну я мурадщ.
  • Узыншагъэр хъумэн IэнатIэр егъэфIэкIуэным хуэунэтIа программэм хыхьэу Аушыджэр къуажэм амбулаторэщIэ щаухуэ.
  • КIуэкIуэ Казбек щепсалъэм медицинэ лэжьакIуэхэм къыхагъэщащ къуажэр амбулаторэщIэ куэд щIауэ зэрыхуэныкъуэр икIи цIыхухэм зыхуэфащэ IуэхущIапIэхэм апхуэдэ лъэIукIэ мызэ-мытIэу зэрызыхуагъэзар. IэнатIэм зэхъуэкIыныгъэхэр щегъэкIуэкIыным хуэгъэпса программэм зэрыхагъэхьэфам и фIыгъэкIэ иджы амбулаторэщIэ яIэнущ. Къуажэм цIыху минитхум нэблагъэ щопсэу, 1939 гъэм яухуа унэжьыр цIыкIут, медицинэ хуэIухуэщIэхэр тэмэму щызэфIэгъэкIынми хуэщIатэкъым. КIуэкIуэ Казбек жиIащ амбулаторэр ухуэным къэрал мылъкум щыщу сом мелуан тхущI хуэдиз зэрыхухахар, лэжьыгъэхэр 2022 гъэм зэфIагъэкIыну я мурадщ. Иджы ящI унэр яIам нэхърэ хуэдитIкIэ нэхъ инщ — метр зэбгъузэнатIэ 586-рэ мэхъу. УхуакIуэхэм блынхэр дэщIеиныр яух, мыгувэу яужь ихьэнущ унащхьэр телъхьэным.
  • Республикэм и Iэтащхьэм къалэн ящищIащ амбулаторэр щаухуэ уэрамдэкIри зэIузэпэщ ящIыну.
  • Узыншагъэ IэнатIэм зэхъуэкIыныгъэхэр щегъэкIуэкIыным теухуа программэм хыхьэу, Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир пщэрылъ къазэрыщищIам ипкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым 2025 гъэ пщIондэ объектыщIэу 13 щаухуэну я мурадщ. Зэрагъэпэщыжынущ Налшык къалэ дэт Сабий поликлиникэмрэ Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Дыгулыбгъуей къуажэм и етIуанэ поликлиникэ къудамэмрэ. Узыншагъэр хъумэн IэнатIэм хыхьэ ухуэныгъэ 25-рэ къызыхуэтыншэу зэрагъэпэщыжынущ.
  • Мы зэманым и кIэм нэблэгъащ Налшык Хмельницкэм и цIэр зезыхьэ уэрамым тет поликлиникэм и унэр сыткIи зыхуей хуэзэу зэгъэпэщыжыныр. Илъэсым и кIэ пщIондэ апхуэдэ лэжьыгъэхэр щызэфIагъэкIынущ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм и амбулаторэмрэ Май щIыналъэм и сымаджэщ нэхъыщхьэм и сабий поликлиникэмрэ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.