ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Январь, 2022

Гулъытэншэу  зыри  къигъэнакъым

2022-01-25

 • Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутат Быф Анатолэ хэхакIуэхэм яхуэзащ. Къэралым, республикэм щыщыIэ эпидемиологие щытыкIэм къыхэкIкIэ, зэIущIэр зэрекIуэкIар видеозэпыщIэныгъэ Iэмалым тетущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сэлэтхэм  я  псэр  ягъэгуфIэ

2022-01-25

 • Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэмрэ хабзэхъумэ IэнатIэхэмрэ я ветеранхэм я Налшык къалэ зэгухьэныгъэм мы махуэхэм зэIущIэ купщIафIэ щекIуэкIащ. 115-нэ шу дивизэм и цIэр зезыхьэ къэлъыхъуакIуэ гупым щыщхэр яхуэзащ Налшык дэт курыт школ №23-м и еджакIуэхэу Курп лъагапIэхэм дэкIуеяхэм. ЗэIущIэм кърагъэблэгъат ветеранхэри Урысейм и РОСТО ДОСААФ-м   КъБР-м щиIэ къудамэм и лIыкIуэхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи щIэинхэр дыщэ чысэ хъуа

2022-01-25

 • Шортэн Аскэрбий ТIэхьир и къуэр 1916 гъэм дыгъэгъазэм и 16-м Лэскэн ЕтIуанэ къуажэм къыщалъхуащ, Лениным и цIэр зезыхьэ еджапIэр (Налшык), Театр гъуазджэм и институтым и режиссёр къудамэр (Москва) къиухащ. Хэку зауэшхуэм щыгъуэ Къэбэрдей-Балъкъэр шуудзэм хэтащ, зауэм щызэрихьа лIыгъэм папщIэ орденхэмрэ медалхэмрэ къратащ. Зауэ нэужьым ар щылэжьащ Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр институтым къэбэрдей литературэмрэ IуэрыIуатэмкIэ и къудамэм и унафэщIу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тхыдэмрэ нобэмрэ зэпызыщIэ

2022-01-25

 • ИлъэсыщIэ тыгъэ пэлъытэ хъуащ гъэ блэкIам и кIэм ди газетым и лэжьакIуэ, тхакIуэ Фырэ — Къаныкъуэ Анфисэ романищу зэхэт и «Хьэтхэр» трилогиер Бекъул Iэниуар игъэлажьэ «Принт-центр» тедзапIэм къызэрыщыдэкIар. ФIыщIэ лей хуэфащэщ мылъку и лъэныкъуэкIэ тхылъым щIэгъэкъуэн хуэхъуа «Адыгэ дуней» лъэпкъ фондми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

IуэрыIуатэ — дыщэ пхъуантэ

2022-01-25

 • Анэ  гъэпыхьэ, адэ гъэгъу
 • Уэ бэзэнэри бэзэнэ,
 • БэзэнэкIэ сызэджэри бэзэнэщ,
 • Сабий узщи фэрэкIщ.
 • Анэ гъэпыхьэ гущэщи,
 • Адэ гъэгъу мыгъуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Плъыфэхэм къагъэщI дахагъэр

2022-01-25

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ Кусовэ Лианэрэ абы и гъэсэнхэмрэ я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

«Лэскэн»  псыцIэм  и  къэхъукIэр

2022-01-25

 • Мы псым адыгэхэм «Лэскэн», осетинхэм «Лескены дон» хужаIэ. КъыщыщIидзэри Тэрч сэмэгу лъэныкъуэмкIэ щыхэлъэдэжри Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэр арами, икухэм хуэзэу иджырей Осетие Ищхъэрэ — Аланием и щIы кIапэми пхрож. «Къырылъэ шытх» зыхужаIэу Кавказ къуршхэм яхэт лъагапIэ екIуэкIым ищхъэрэкIэ гъэза и джабэ нэкIухэм зыщызэхуехьэс, километр 59-рэ и кIыхьагъщ. И тIуащIэм Анзорей, Лэскэн ЕтIуанэ, Ерокъуэ, Лэскэн Езанэ (мыр осетин жылэщ, здэщыIэ щIыпIэм 1864 гъэм ирагъэтIысхьащ), Лэскэн Ипщэ къуажэхэм зыдаубгъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЗэпэщIэтыныгъэ гуащIэхэр  йокIуэкI

2022-01-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм и щIымахуэ чемпионатым и етхуанэ джэгугъуэр щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Боксёр цIэрыIуэм и фэеплъ зэхьэзэхуэ

2022-01-25

 • Мэзкуу къалэм дэт «Трудовые резервы» олимп резервыр щагъэхьэзыр спорт школым щекIуэкIащ боксым и «А» классымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэхэр. Ар фэеплъ хуащIащ Совет Союзым бгъуэнейрэ и чемпион, СССР-м спортым щIыхь зиIэ и мастер Королёв Николайрэ спецназым и боксёр-зауэлIхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт